Правна информация

Условия за ползване на уебсайта на Nespresso

Благодарим Ви, че посещавате нашия уебсайт! Моля, прочетете внимателно Общите условия, съдържащи се в този документ, тъй като всяко използване на уебсайта означава, че приемате Общите условия, изложени тук.

На уебсайта термините „ние“, „нас“, „наш“ и „Nespresso“ се отнасят до„ЕСЕФ1 Кофи” ЕООД.

„Вие“ се отнася до всяко лице, което получава достъп и/или използва този уебсайт.

Уведомление за поверителност на уебсайта.

Всяка лична информация или материали, изпратени до този уебсайт, подлежат на правилата и условията, посочени в Уведомлението за поверителност, публикувано на уебсайта.

Точност, пълнота и своевременност на информацията

Макар че полагаме всички разумни усилия да гарантираме точността и пълнотата на информацията на този уебсайт, ние не носим отговорност ако информацията, която предоставяме на уебсайта, не е точна или пълна. Всяко позоваване на материал, публикуван на този уебсайт, е на Ваш собствен риск. Вие приемате, че е Ваша отговорност да следите за каквито и да са промени в материалите и информацията, съдържащи се на този уебсайт.

Предаване на информация

Всички неперсонални съобщения или материали, които предавате на този уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, включително всякакви данни, въпроси, коментари, предложения или други подобни, ще се третират като информация, която не е неповерителна и не е лична. Всичко, което предавате или публикувате, става собственост на Nespresso и може да бъде използвано за всякакви цел, включително, но не ограничено до, възпроизводство, разкриване, прехвърляне, публикуване, разпространение или изпращане. Освен това, Nespresso има право да използва с каквито и да са цели (включително, но не ограничено до, разработване, производство, реклама и маркетинг на продукти) всякакви идеи, произведения, открития, разработки, предложения или концепции, които се съдържат в съобщения, които сте изпратили на този уебсайт. Всяко такова използване е безплатно за страната, предоставяща информацията. Предоставяйки информация, Вие също така гарантирате, че сте собственик на предоставените материали/съдържание, че те не са оклеветяващи и че използването им от Nespresso няма да наруши права на трети лица или по друг начин да ни постави в нарушение на действащото законодателство. Nespresso не е задължено по какъвто и да е начин да използва предоставената информация.

Права на интелектуалната собственост

Всички авторски права, права върху търговски марки, други права на интелектуална собственост върху всички текстове, изображения, музика, дизайн и други части от съдържанието на този уебсайт са собственост на Nespresso или се използват с разрешението на съответния собственик.

Вие имате право да разглеждате този уебсайт,  да възпроизвеждате откъси от него чрез разпечатване, сваляне на твърд диск или с цел разпространение до други лица. Това е възможно само при условие, че Вие не нарушавате никои от авторските права и другите уведомления за собственост и че уведомлението за търговска марка, по-долу, е изобразено при такова възпроизвеждане. Не се разрешава продажбата, възпроизвеждането, разпространението или излъчването на каквато и да е част от този уебсайт с търговска цел, нито неговото изменение или включване в каквото и да е друго произведение, публикация или уебсайт.

Nespresso С.А. ®Търговска марка на Société des Produits Nestlé S.A. [Сосиете де Продюи Нестле С.А.] Всички права запазени.

Търговските марки, лого, символи и марки за услуги (наричани заедно „Търговските марки“), показани на уебсайта, принадлежат на Société des Produits Nestlé S.A., част от групата Нестле. Нищо, съдържащо се на този уебсайт, не трябва да се тълкува като предоставяне на лиценз или право на използване на която и да е Търговска марка, показана на уебсайта. Абсолютно е забранено да използвате/злоупотребявате с Търговските марки, показани на този уебсайт или на каквото и да е друго съдържание на уебсайта, по начин, различен от предвидения в настоящите Общи условия.  Също така Ви уведомяваме, че Nespresso ще защитава своите права на интелектуална собственост с всички допустими от закона средства.

Връзки (линкове) към други уебсайтове

Връзките на уебсайтовете на Nespresso може да ви изведат извън мрежата и системите на Nespresso и Nespresso не поема отговорност за съдържанието, точността или функционирането на тези уебсайтове на трети страни. Връзките се предоставят добросъвестно и  Nespresso не носи отговорност за каквито и да са последващи промени в уебсайтовете на третите страни, към които ние предоставяме връзка.  Наличието на каквато и да е връзка към друг уебсайт не означава одобрение от Nespresso. Настоятелно Ви препоръчваме да се запознаете и внимателно да прочетете уведомленията за правен статут и поверителност на всички наши уебсайтове, които посещавате.

Гаранции и ограничаване на отговорността

Използването на този уебсайт е изключително и само на Ваш собствен риск.

Гаранции                       

Този уебсайт се предоставя за ползване „Какъвто е“ и „Както е на разположение“ и следователно  Nespresso не предоставя каквито и да са гаранции, нито изрични, нито мълчаливи, законови или други (включително подразбиращите се гаранции за продаваемост или задоволително качество и пригодност за определена цел), включително и гаранции или декларации, че материалите на този уебсайт ще бъдат пълни, точни, надеждни, своевременни, ненарушаващи права на трети лица, че достъпът до уебсайта ще бъде непрекъснат или без грешки или вируси, че този уебсайт ще бъде сигурен, че какъвто и да е съвет или мнение, получено от  Nespresso чрез този уебсайт е точно или надеждно и всякакви гаранции или декларации в този смисъл  са изрично изключени.

Моля да имате предвид, че някои юрисдикции може да не допускат изключване на подразбиращи се гаранции, което означава, че някои от тези изключения може да не се прилагат по отношение на Вас.   Моля, проверете Вашето национално законодателство.

Ние си запазваме правото по всяко време да ограничим, спрем или прекратим, без уведомление, Вашия достъп до някоя от функциите на този уебсайт, както и до която и да е негова функция или до част от нея.

Отговорност

Nespresso и/или всяко друго лице, което участва в създаването, изработването или представянето на този уебсайт от наше име не носи никаква отговорност за преки, съпътстващи, последващи, непреки, специални или  наказателни вреди, разходи, загуби или друг вид отговорност, които могат да произтекат от Вашия достъп, използване, невъзможност за използване, промяна на съдържанието на този уебсайт или които произтичат от някой друг уебсайт, който посещавате чрез връзка от този уебсайт или доколкото е допустимо от действащото законодателство – от каквито и да са други действия, които предприемаме или не предприемаме в резултат на електронни съобщения, които сте ни изпратили.  

Nespresso и/или всяко друго лице, което участва в създаването, изработването или представянето на този уебсайт не носи отговорност за поддържането на съдържанието и услугите, предоставяни на сайта, нито за извършването на корекции, актуализации или изявления във връзка с уебсайта. Всеки материал или част от съдържанието на този уебсайт може да бъде променен без уведомление.

Освен това, Nespresso не носи никаква отговорност за каквито и да савреди, причинени от вируси, които може да са заразили Вашето компютърно оборудване или друго имущество в резултат на използване, осъществяване на достъп или сваляне на материали от този уебсайт.  Ако решите да свалите материал от този уебсайт, Вие правите това на свой собствен риск.

Доколкото е допустимо от действащото законодателство, Вие изрично се отказвате от всички претенции към Nespresso, членове на ръководството на дружеството, негови директори, служители, доставчици и програмисти, които могат да са свързани с използване или осъществяване на достъп до този уебсайт.  

Забранена дейност

Забранено е да извършвате всякакви действия, които Nespresso единствено по своя преценка може да счете за неподходящи и/или които биха могли да бъдат счетени за неправомерни или забранени от закони, приложими по отношение на този уебсайт, включително, но несамо:

-Каквото и да е действие, което би съставлявало нарушение на поверителността (включително качване на лична информация без съгласието на засегнатото лице) или на което и да е друго от законните права на отделни лица;

- Използването на този уебсайт за оклеветяване или уронване престижа на  Nespresso, негови служители или други лица или осъществяване на действия, които уронват добрата репутация на  Nespresso.

- Качване на файлове, които съдържат вируси, които могат да увредят имущество на  Nespresso или имущество на други лица; и

- Публикуване или предаване на този уебсайт на каквито и да са неразрешени материали, включително, но не само материали, които по наше мнение могат да предизвикат раздразнение, да увредят или да нарушат сигурността на системите и мрежата на Nespresso или на трети лица или могат да бъдат счетени за оклеветяващи, расистки, непристойни, заплашителни, порнографски или незаконосъобразни по други причини.

Юрисдикция и приложимо право

ЗА НАЦИОНАЛНО СПЕЦИФИЧНИ УЕБСАЙТОВЕ

Продуктите, материалите, офертите и информацията на Nespresso, които са публикувани на този уебсайт, са предназначени само за български ползватели и/или потребители.  Nespresso не декларира, че продуктите и съдържанието на този уебсайт са подходящи или достъпни на други места, освенРепублика България.  Моля, свържете се с нашия местен дистрибутор, за да получите повече информация относно наличността на продуктите във Вашата държава.  Продуктите, представени на уебсайта, са само визуални изображения и като такива не са в своя реален размер, цвят на опаковка и т.н.

Вие и Nespresso се съгласявате, че всяко разногласие или претенция, които произтичат от или са свързани с използването на този уебсайт, се уреждат от българското законодателство и се отнасят за решаване до съдилищата в гр. София, България, които имат изключителна компетентност.

Актуализация на правната информация

Ние си запазваме правото да правим промени и корекции в настоящата информация.  Моля, преглеждайте периодично тази страница, за да се запознаете с настоящата и нова допълнителна информация.

Уведомление за поверителност на Nespresso.

В сила от: 21.08.2020.

                              

ОБХВАТ НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ

Моля, прочетете внимателно настоящото уведомление за поверителност („Уведомлението“), за да разберете нашите правила и практики, свързани с Вашите лични данни и начина, по който ще ги третираме. 

Това Уведомление обяснява как Вашите лични данни се събират, използват и разкриват от предприятията на Nespresso, както са изброени в раздел администратори на данни и контакти (Раздел 11) (Nespresso“, „ние“, „нас“).   То също така Ви информира как може да получите достъп и да актуализирате своите Лични данни и как да направите определен избор по отношение на това как се използват Вашите Лични данни.

Настоящото Уведомление се отнася както до онлайн, така и до офлайн дейностите ни по събиране на данни, включително и до Личните данни, които събираме чрез различни канали като уебсайтове, приложения, социални мрежи на трети лица, центрове за работа с потребители, бутици, точки на продажби и събития.  Моля, обърнете внимание, че ние обединяваме Лични данни, които събираме чрез един способ (напр. уебсайт на Nespresso) с Лични данни, които събираме чрез друг способ (напр. офлайн събитие на Nespresso).   Като част от това, ние обединяваме Лични данни, които първоначално са събрани от различни предприятия на Nespresso.  Моля, погледнете Раздел 8 за допълнителна информация относно това как можете да възразите срещу това.

Ако не ни предоставите необходимите Лични данни (ние ще Ви съобщим, когато това е така, напр. като посочим ясно тази информация в нашия формуляр за регистрация), възможно е да не бъдем в състояние да Ви предоставим нашите стоки и/или услуги.  Настоящото уведомление може да бъде променяно периодично (виж Раздел 10).

Настоящото Уведомление предоставя важна информация в следните области:

 1. ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 2. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС И НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО ГИ СЪБИРАМЕ
 3. БИСКВИТКИ/ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЛОГ ФАЙЛОВЕ И УЕБ СИГНАЛНИ МАРКЕРИ (WEB BEACONS)
 4. НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 5. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 6. ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 7. СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 8. ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 9. ВАШИЯТ ИЗБОР ОТНОСНО НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 10. ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ
 11. АДМИНИСТРАТОРИ НА ДАННИ & КОНТАКТ

1. ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящото Уведомление се прилага по отношение на Лични данни, които ние събираме от или за Вас чрез описаните по-долу способи (виж Раздел 2) от следните източници:

Уебсайтове на Nespresso. Ориентирани към потребителите уебсайтове, поддържани от или за Nespresso, включително сайтове, които поддържаме в нашите собствени домейни/URLs и мини-сайтове, които поддържаме в социалните мрежи на трети лица, като например  Facebook (“Уебсайтовете”).

Мобилни сайтове/приложения на Nespresso Ориентирани към потребителите сайтове или приложения, поддържани от или за Nespresso, като приложения за смартфони. 

Имейли, текстови и други електронни съобщения.  Електронна комуникация между Вас и Nespresso.

Центрове за връзки с потребителите на Nespresso Обаждания до нашите Центрове за връзки с потребителите  (“ЦВП”).

Бутици на Nespresso Магазини, управлявани от Nespresso

Офлайн формуляри за регистрация  Разпечатани регистрационни и други подобни формуляри, които ние събираме, например, чрез писма, изпратени по пощата, демонстрации в магазини, състезания и други промоции или събития.

Точки на продажба   Търговски агенти, които присъстват лично в магазини на трети лица, за да Ви окажат съдействие при регистрация на Вашата машина и поръчването на кафе.

Данни от други източници  Социални мрежи на трети лица (напр. Facebook, Google) или пазарни проучвания  (ако обратната информация не се предоставя анонимно).

 

2. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС И НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО ГИ СЪБИРАМЕ

В зависимост от начина, по който взаимодействате с Nespresso (онлайн, офлайн, по телефона и т. н.), ние събираме различни видове информация от Вас, както е описано по-долу.

Лична информация за контакт  Това включва всякаква информация, която ни предоставяте и която ще ни даде възможност да се свържем с Вас, като Вашето име, адрес, имейл адрес, данни за социални мрежи или телефонен номер.

Информация за влизане в профила  Всякаква информация, която се изисква, за да Ви бъде предоставен достъп до Вашия конкретен профил.  Примерите включват Вашия идентификатор за влизане/имейл адрес, псевдоним, парола в неразкриваема форма и/или въпрос и отговор за сигурност.

Демографска информация & интереси Всякаква информация, която описва Ваши демографски или поведенчески характеристики.  Примерите включват Вашата дата на раждане, възраст или възрастова група, пол, географско местоположение (напр. пощенски код), любими продукти, хоби и интереси, информация относно Вашето домакинство или стил на живот.

Техническа информация относно компютърното/мобилното устройство  Всяка информация относно компютърната система или друго технологично устройство, което използвате, за да осъществите достъп до нашите уебсайтове или приложения, като интернет протокол (ІР) адрес, използван за свързване на Вашия компютър или устройство към интернет, вид на операционната система, вид и версия на уеб браузъра.   Ако осъществите достъп до уебсайт или приложение на Nespresso чрез мобилно устройство като смартфон, събраната информация ще включва също, когато е допустимо, уникалния идентификатор на Вашия телефон, рекламен идентификатор, географско местоположение, както и други подобни данни относно мобилното устройство.

Информация за ползване на уебсайтове/комуникации  Когато разглеждате или взаимодействате с наши уебсайтове или информационни бюлетини, ние използваме технологии за автоматично събиране на данни, за да събираме определена информация за Вашите действия.  Това включва информация относно връзките, върху които кликвате, страниците или съдържанието, което разглеждате и с каква продължителност, както и друга подобна информация и статистика относно Вашето взаимодействие като брой отговори на съдържанието, грешки при сваляне и продължителност на посещенията на определени страници.  Тази информация се събира чрез използване на автоматизирани технологии като „бисквитки“ („бисквитки“ на браузъра, флаш „бисквитки“) и уеб маяци (web beacons), както и чрез използване на проследяване на трети лица.  Вие имате право да възразите срещу използването на такива технологии, за повече информация, моля прегледайте Раздел 3.

Пазарно проучване & обратна информация от потребителите  Това включва информация, която Вие доброволно споделяте с нас във връзка с Вашия опит при използването на нашите продукти и услуги.

Съдържание, генерирано от потребителите. Това се отнася до всяко съдържание, което създавате и после споделяте с нас в социалните мрежи на трети лица или чрез качването му на някой от нашите уебсайтове или приложения, включително използването на приложения в социални мрежи на трети лица, като Facebook. Примерите включват снимки, лични истории или други подобни информационни средства или съдържание.  Когато е допустимо, ние събираме и публикуваме съдържание, генерирано от потребители във връзка с различни дейности, включително във връзка с конкурси и други промоции, функции на уебсайт общности, взаимодействие с потребители и социални мрежи на трети лица.

Информация от социални мрежи на трети лица. Това се отнася до всякаква информация, която Вие споделяте публично в социални мрежи на трети лица или информация, която е част Вашия профил в социални мрежи на трети лица  (като Facebook) и за която Вие сте дали разрешение на социалната мрежа на третото лице да сподели с нас.  Примерите включват основната информация за Вашия профил (напр.име, имейл адрес, пол, дата на раждане, град, в който живеете, снимка на профила, потребителски идентификатор, списък с приятели и т. н.), както и каквато и да е друга допълнителна информация, за която сте дали разрешение на социалната мрежа на третото лице да бъде споделяна.   Ние получаваме Вашата информация от профила Ви в социални мрежи на трети лица (или части от нея) всеки път, когато Вие сваляте съдържание или взаимодействате с уеб приложение на Nespresso в социалната мрежа на третото лице, като напр. Facebook, всеки път когато използвате функция на социална мрежа, която е интегрирана със сайт на Nespresso  (като Facebook Connect) или всеки път, когато взаимодействате с нас чрез социалната мрежа на трето лице.  За да научите повече относно начина, по който Вашата информация от социални мрежи на трети лица се получава от Nespresso или за да изберете да прекратите възможността за споделяне на такава информация от социални мрежи, моля посетете уебсайта на съответната социална мрежа на третото лице.

Плащания и финансова информация. Всяка информация, от която ние имаме нужда, за да изпълним поръчка или която Вие използвате, за да направите покупка, като данни за дебитна или кредитна карта (име на картодържателя, номер на картата, срок на валидност и др.) или за да осъществите плащане по друг начин (ако е предоставена такава възможност).  Във всички случаи, ние или нашия доставчик на разплащателни услуги обработва плащането и финансовата информация по начин, който е в съответствие с приложимите закони, регламенти и стандарти за сигурност като напр. PCI DSS.

Обаждания до ЦВП. Комуникацията с ЦВП ще бъде записвана или прослушвана в съответствие с приложимото законодателство за местни оперативни нужди (напр. с цел подобряване на качеството или обучение). Данните относно картата, с която се извършва плащането, не се записват. Когато това се изисква от закона, Вие ще бъдете информирани относно факта на записването в началото на обаждането Ви.

 

3. "БИСКВИТКИ“/ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЛОГ ФАЙЛОВЕ И УЕБ МАЯЦИ (WEB BEACONS)

„Бисквитки“/Подобни технологии. Моля, прегледайте нашето Уведомление относно „бисквитките“, за да научите как може да управлявате Вашите настройки за „бисквитки“ и за подробна информация относно „бисквитките“, които използваме и целите, за които ги използваме.

Лог файлове Ние събираме информация във формата на лог файлове, които записват дейността на уебсайта и събират статистически данни относно Вашите навици за сърфиране.  Тези данни се генерират автоматично и ни помагат да разрешаваме проблеми, свързани с грешки, да подобряваме представянето и да поддържаме сигурността на нашите уебсайтове.

Уеб маяци (Web beacons): Уеб маяците (известни също и като “web bugs”) са малки стринг кодове, които доставят графично изображение на уеб страница или в имейл с цел да ни предадат обратно данни.  Информацията, която се събира чрез уеб маяци, ще включва информация като ІР адрес, както и информация как Вие отговаряте на наша имейл кампания (напр. кога е отворен имейлът, върху коя връзка от имейла сте кликнали и т. н.). Ние ще използваме уеб маяци на нашите уебсайтове или ще ги включваме в имейли, които Ви изпращаме.  Ние използваме информацията, събрана чрез  уеб маяци, за различни цели, включително, но не само, за доклади относно трафика на сайта, преброяване на уникални посетители, рекламиране, извършване на одит и доклади във връзка с електронна поща и персонализиране. 

4. НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Следващите абзаци описват различните цели, за които ние събираме и използваме Вашите Лични данни и различните видове Лични данни, които събираме за всяка от целите.  Моля, обърнете внимание, че не всички от начините на използване, описани по долу, се отнасят към всяко лице.

За какво използваме Вашите лични данни

Обслужване на клиенти Ние използваме Вашите лични данни с цел обслужване на клиенти, включително и за отговори на Ваши запитвания.   Това обичайно изисква използване на определена лична информация за контакт и информация, свързана с причината за отправеното от Вас запитване (напр. статус на поръчка, технически проблем, въпрос/оплакване във връзка с продукт, общ въпрос и т. н.).

Нашите основания

 • Изпълнение на договорни задължения
 • Задължения, предвидени по закон
 • Наши законни интереси

Наши законни интереси

 • Подобряване и разработване на нови продукти и услуги
 • Повишаване на ефективността

Конкурси, маркетинг и други промоции. С Ваше съгласие (когато такова се изисква), ние използваме Вашите Лични данни, за да Ви предоставяме информация относно стоки или услуги (напр. маркетинг съобщения, кампании или промоции). Това може да бъде направено с различни средства като имейл, реклами, SMS-и, обаждания по телефона и изпращане на писма, доколкото това е допустимо от приложимото законодателство.  Някои от нашите кампании и промоции се провеждат на уебсайтове и/или в социални мрежи на трети лица. Това използване на Ваши Лични данни е доброволно, което означава, че Вие може да възразите (или да оттеглите съгласието си в някои държави) срещу обработването на Вашите лични данни за тези цели.  За по-подробна информация относно начина, по който можете да промените предпочитанията си за маркетинг съобщения, моля вижте Раздел 8 и 9 по-долу.  За повече информация относно нашите конкурси и други промоции, моля вижте официалните правила или подробности, публикувани заедно с всеки конкурс/промоция.

Нашите основания

 • С Ваше съгласие (когато такова се изисква)
 • Изпълнение на договорни задължения
 • Наши законни интереси

Наши законни интереси

 • Установяване кои от нашите продукти и услуги могат да представляват интерес за Вас и уведомяването Ви относно наличието на такива продукти и услуги.
 • Определяне на вида потребители за нови продукти или услуги.

Социални мрежи на трети лица: Ние използваме Вашите Лични данни, когато Вие взаимодействате с функционалности на социални мрежи на трети лица, като функции „Харесване“, за да Ви предложим реклами и да привлечем Вашето внимание чрез социалните мрежи на трети лица.  Вие може да научите повече относно начина, по който действа тази функция, данните от профила, които получаваме за Вас и да разберете как да се откажете като прегледате уведомленията за поверителност на съответните социални мрежи на трети лица.

Нашите основания

 • С Ваше съгласие (когато такова се изисква)
 • Наши законни интереси

Наши законни интереси

 • Установяване кои от нашите продукти и услуги могат да представляват интерес за Вас и уведомяването Ви относно наличието на такива продукти и услуги.
 • Определяне на вида потребители за нови продукти или услуги.

Персонализиране (офлайн и онлайн). С Ваше съгласие (когато такова се изисква) , ние използваме Вашите Лични данни (i) за да анализираме Вашите предпочитания и навици, (ii) да предвидим Вашите нужди въз основа на извършения от нас анализ на Вашия профил, (iii) да подобрим и персонализираме Вашия опит на нашите уебсайтове и приложения; (iv) да гарантираме, че съдържанието на нашите уебсайтове/приложения е оптимизирано за Вас и за Вашия компютър или устройство; (v) да Ви предоставим целеви реклами и съдържание и (vi) да Ви позволим да участвате в интерактивни функции, когато решите да го направите.  Например, ние запомняме Вашия идентификатор за влизане/имейл адрес или псевдоним, за да може да влизате бързо следващия път, когато посещавате нашия сайт или лесно да възстановите стоките, които преди сте поставили във Вашата количка за пазаруване.  Въз основа на този вид информация и с Вашето съгласие (когато такова се изисква), ние също така Ви показваме специфично съдържание на Nespresso или промоции, които съответстват на Вашите интереси.  Използването на Ваши Лични данни е доброволно, което означава, че Вие може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за тази цел.  За по-подробна информация как да се откажете от тази опция, вижте Раздел 8 по-долу.

Нашите основания

 • С Ваше съгласие (когато такова се изисква)
 • Наши законни интереси

Наши законни интереси

 • Установяване кои от нашите продукти и услуги могат да представляват интерес за Вас и уведомяването Ви относно наличието на такива продукти и услуги.
 • Определяне на вида потребители за нови продукти или услуги.

Изпълнение на поръчка. Ние използваме Вашите Лични данни, за да обработим и доставим Вашите поръчки, да Ви информираме относно статуса на Вашите поръчки, да коригираме адресите и да осъществим потвърждаване на самоличността, както и други действия, насочени към разкриване на измами.  Това изисква използване на определени Лични данни и информация относно плащането.

Нашите основания

 • Изпълнение на договорни задължения
 • С Ваше съгласие (когато такова се изисква)
 • Задължения, предвидени по закон
 • Наши законни интереси

Наши законни интереси
Подобряване и разработване на нови продукти и услуги
Повишаване на ефективността
Защита на нашите активи и персонал

Други общи цели (напр. вътрешно или пазарно проучване, анализ, сигурност)  В съответствие с приложимото законодателство, ние използваме Вашите Лични данни за други общи бизнес цели, като провеждане на вътрешни или пазарни проучвания и измерване на ефективността на рекламни кампании.  Ние си запазваме правото, в случай че имате профили като Член на клуба, да ги обединим в един единствен профил.  Ние също така използваме Вашите Лични данни, за да гарантираме собствената си сигурност.

Нашите основания

 • Изпълнение на договорни задължения
 • С Ваше съгласие (когато такова се изисква)
 • Задължения, предвидени по закон
 • Наши законни интереси

Наши законни интереси

 
Подобряване и разработване на нови продукти и услуги
Повишаване на ефективността
Защита на нашите активи и персонал
              

Правни основания или сливане/придобиване. В случай че Nespresso или негови активи бъдат придобити от или се осъществи сливане с друга кампания, включително и при несъстоятелност, ние ще споделим Вашите Лични данни с всеки от нашите правоприемници.  Ние също така ще разкрием Ваши Лични данни пред трети лица (i) когато това се изисква по силата на действащото законодателство; (ii) в рамките на съдебно производство; (iii) в отговор на искане от компетентен правоприлагащ орган; (iv) за защита на нашите права, поверителност, безопасност или собственост или за защита на обществото; или (v) за да приведем в действие условията на споразумение договор или на условията на нашия уебсайт.

Нашите основания

 • Задължения, предвидени по закон
 • Наши законни интереси

Наши законни интереси

 • Изпълнение на задължения, предвидени по закон
 • Защита на нашите активи и персонал

 

5. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В допълнение към предприятията на Nespresso/Нестле или специални партньори вътре в страната (които ръководят дейностите на Nespresso), посочени в раздел администратори на данни  и контакт (виж Раздел 11), ние споделяме Вашите Лични данни със следните видове организации на трети лица:

Доставчици на услуги. Това са външни компании, които ние използваме, за да ни помагат да осъществяваме дейността си (напр. обработване на поръчки, изпълнение на поръчки, обработване на плащания, разкриване на измами и потвърждаване на самоличност, функциониране на сайтове, компании за пазарни проучвания, услуги по поддръжка, промоции, разработване на уебсайтове, анализ на данни, ЦВП и т. Н.). Доставчиците на услуги и определени техни служители са единствените, които имат право на достъп и използване на Ваши Лични данни от наше име за конкретните задачи, които са им възложени за изпълнение, въз основа на нашите инструкции, като от тях се изисква да осигуряват поверителност и сигурност на Вашите Лични данни.  Когато това се изисква по действащото законодателство, Вие може да получите списък на доставчиците, които обработват Ваши Лични данни (вижте Раздел 11, за да се свържете с нас).

Агенции за отчитане на кредити/събиране на дългове. Доколкото е допустимо по силата на действащото законодателство, агенциите за отчитане на кредити и тези за събиране на дългове са външни компании, които ние използваме, за да ни помагат да потвърдим Вашата кредитоспособност (конкретно за поръчки с фактури) или за да съберем вземанията си по неплатени фактури.

Компании на трети лица, които използват Лични данни за свои собствени маркетингови цели. Освен в случаите, когато сте дали Вашето съгласие, ние нито лицензираме, нито продаваме Вашите Лични данни на компании на трети лица за техни собствени маркетинг цели.  Тяхната самоличност ще бъде разкрита в момента, в който потърсим Вашето съгласие.

Получатели-трети лица, използващи Лични данни на законно основание или поради сливане/придобиване  Ние ще разкрием Вашите Лични данни на трети лица на законни основания или в контекста на придобиване или сливане (виж Раздел 4 за повече подробности).

6. СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие с действащото законодателство, ние ще използваме Вашите Лични данни докато това е необходимо за постигане на целите, за които те са били събрани (както е описано в Раздел 4 по-горе) или за да изпълним действащи законови изисквания.

Лични данни, които се използват, за да Ви предоставим персонализиран опит (за по-подробна информация виж Раздел 4 по-горе), ще бъдат съхранявани за срока, предвиден от действащото законодателство.

7. РАЗКРИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние използваме разнообразие от разумни мерки (описани по-долу), за да запазим поверителността и сигурността на Вашите Лични данни. Моля, обърнете внимание, че тези защитни мерки не се прилагат по отношение на информация, която сте избрали да споделите в публичното пространство, като напр. в социални мрежи на трети лица.

Лица, които имат достъп до Вашите Лични данни Вашите Лични данни ще бъдат обработвани от наши упълномощени служители или представители, само в обема, който е необходим за изпълнение на конкретните задачи, в зависимост от конкретните цели, за които Вашите Лични данни са били събрани (напр. нашите служители, които отговарят по въпроси, свързани с грижата за клиентите, ще имат достъп до Вашето клиентско досие).

Мерки, предприемани в оперативни среди. Ние съхраняваме Вашите Лични данни в оперативни среди, които използват разумни мерки за сигурност с цели осигуряване на защита срещу неоторизиран достъп.  Ние прилагаме разумни стандарти за защита на Личните данни.  Предаването на информация през Интернет, за съжаление, не е напълно сигурно и въпреки че ние ще положим всички усилия да защитим Вашите Лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните в хода на предаването им през нашите уебсайтове/приложения.

Мерки, които очакваме Вие да предприемете  Важно е Вие също да участвате в опазването на безопасността и сигурността на Вашите Лични данни. Когато регистрирате онлайн профил, трябва да се уверите, че избирате парола за профила, която е трудна за отгатване от други и никога да не разкривате Вашата парола пред друго лице.  Вие носите отговорност за опазване на поверителността на паролата и за използването на Вашия профил. Ако използвате споделен или обществен компютър, никога не избирайте опцията за запомняне на Вашия регистрационен идентификатор (ID)/имейл адрес или парола и не забравяйте да излизате от профила си всеки път, когато ставате от компютъра.  Вие също така следва да използвате всички настройки за поверителност или контрол, които ние Ви предоставяме на нашия уебсайт/приложение.

Предаване на Вашите Лични данни Съхраняването и обработването на Вашите Лични данни, както е описано по-горе,  налагат Вашите Лични данни да бъдат предавани/прехвърляни и/или съхранявани на място, което е извън държавата, в която живеете, най-вече Швейцария и Люксембург.   Ние също така ще предаваме Ваши Лични данни в държави, извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“) (други предприятия на Nespresso/Нестле и специални партньори в страната), включително в държави, които имат различни стандарти за защита на данните, от тези които се прилагат в ЕИП.    Ние (i) сме въвели одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи за защита на Вашите Лични данни  (и Вие имате право да поискате от нас копие от тези клаузи, като се свържете с нас по начина, описан по-долу) и/или (ii) ще разчитаме на Вашето съгласие (когато това е допустимо по закон).

Възможно е личните данни на купувача като имена, адрес и телефонен номер да бъдат предоставени на оторизирания сервиз.

8. ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Достъп до Лични данни Когато това е предвидено от закона, Вие, Вашите наследници, представители и/или пълномощници имате право на достъп и преглед на информацията, която се съхранява за Вас, както и да поискате да Ви бъде предоставено копие от нея  на хартия или в електронен формат. Вие също така имате право да поискате информация относно източника на Вашите Лични данни.

Тези права могат да бъдат упражнени като ни изпратите имейл на адрес bg.dataprivacy@sf1coffee.com или като ни пишете на адрес:  ЕСЕФ1 Кофи ЕООД, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3, София 1463, България и приложите копие от Вашия документ за самоличност или еквивалентна информация (когато това бъде поискано от нас и е разрешено по закон). Ако искането е подадено от лице, различно от Вас, без то да представи доказателства, че искането се прави законно от Ваше име, искането ще бъде отхвърлено.

Моля, обърнете внимание, че всякаква информация относно Вашата самоличност, която сте ни предоставили ще бъде обработвана в съответствие със и доколкото е разрешено от действащото законодателство.

Допълнителни права (напр. изменение, заличаване на Лични данни). Когато това е предвидено по закон, Вие, Вашите наследници, представители и/или пълномощници имате право да (i) поискате заличаване, пренасяне, корекция или преглед на Вашите Лични данни;  (ii) възразите срещу обработването на данните; (iii) ограничите използването и разкриването на Вашите Лични данни; и (iv) оттеглите съгласието си за която и да е от нашите дейности, свързани с обработка на данни.

Моля, обърнете внимание, че при определени обстоятелства, ние няма да сме в състояние да заличим Вашите Лични данни, без да заличим и Вашия потребителски профил.  От нас може да се изисква да запазим някои от Вашите Лични данни и след като Вие сте поискали тяхното заличаване, за да изпълним свои законни или договорни задължения.  Ние също така може да имаме право по силата на приложимото законодателство да задържим някои от Вашите Лични данни за удовлетворяване на наши бизнес нужди.

Когато е възможно, нашите уебсайтове разполагат с отделна специална функция, чрез която Вие може да преглеждате и редактирате Личните данни, които сте предоставили.  Моля, обърнете внимание, че ние изискваме от нашите регистрирани потребители да удостоверят своята самоличност (напр. регистрационен идентификатор (ID)/имейл адрес, парола) преди да получат достъп или да правят промени на информацията в профила си.  Това помага да предотвратим неоторизиран достъп до Вашия профил.

Ние се надяваме, че ще можем да отговорим на въпроси, които могат да възникнат във връзка с начините, по които обработваме Вашите Лични данни. Ако имате обаче неразрешени проблеми, Вие имате право да подадете оплакване и до компетентните органи по защита на данните. 

 

9. ВАШИЯТ ИЗБОР ОТНОСНО НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние се стремим да Ви осигурим избор във връзка с Личните данни, които ни предоставяте.  Следните механизми Ви осигуряват описания по-долу контрол върху Вашите Лични данни:

„Бисквитки“/Подобни технологии. Вие управлявате Вашето съгласие чрез (i) нашето решение за управление на съгласие или (ii) Вашия браузър, който Ви дава възможност да откажете всички „бисквитки“/подобни технологии или Ви уведомява когато такива са използвани.   Моля, вижте Раздел 3 по-горе.

Реклама, маркетинг и промоции  Ако желаете Вашите Лични данни да бъдат използвани от Nespresso за промотиране на негови продукти или услуги, Вие може да посочите това като маркирате съответното поле във формуляра за регистрация или като отговорите на въпросите, представени от нашите търговски агенти, ЦВП или представители на бутици. Ако решите, че повече не желаете да получавате такива съобщения, Вие може да прекратите опцията за получаване на маркетингови съобщения, по всяко време, като следвате инструкциите, съдържащи се във всяко от тези съобщения.  За да се откажете от маркетингови съобщения, изпращани с каквото и да е средство, включително социални мрежи на трети страни, Вие можете да се откажете по всяко време като влезете на съответния уебсайт/приложение или социална мрежа на трета страна и да коригирате настройките за ползване във Вашия профил, като премахнете отметката от съответните полета или като се свържете с наш ЦВП.  Моля, обърнете внимание, че дори и да се откажете от получаването на маркетингови съобщения, Вие ще продължите да получавате административни съобщения от нас, като например потвърждения за поръчки или други транзакции, уведомления относно дейностите във Вашия профил (напр. потвърждение на профила, промени в паролите и др.), както и други важни съобщения, които не са свързани с маркетинга.

Персонализиране (офлайн и онлайн). Когато това се изисква по закон, ако желаете Вашите Лични данни да бъдат използвани от Nespresso, за да Ви предоставя персонализирани/целеви реклами & съдържание, Вие може да посочите това като маркирате съответното поле във формуляра за регистрация или като отговорите на въпросите, представени от нашите търговски агенти, ЦВП или представители на бутици. Ако решите, че вече не желаете да се възползвате от тази опция, Вие трябва да влезете на съответния уебсайт/приложение или социална мрежа на трето лице и да коригирате настройките за ползване във Вашия профил, като премахнете отметката от съответните полета или като се свържете с наш ЦВП.

Рекламиране въз основа на интереси   Ние си партнираме с рекламни мрежи и други доставчици на рекламни услуги („Доставчици на реклами“), които рекламират от наше име и от името на други несвързани компании в Интернет.   Някои от тези реклами са адаптирани  към Вашите интереси въз основа на информацията, събрана с течение на времето от сайтовете на Nespresso или от несвързани сайтове.  Вие може да посетите www.aboutads.info/choices, за да научите повече за този вид рекламиране, както и как да се откажете от тази опция за рекламиране въз основа на интереси от компании, които участват в саморегулиращата се програма Digital Advertising Alliance’s (“DAA”). Освен това, Вие може да се откажете от опцията за този вид рекламиране в мобилните приложения от компании, които участват в приложението DAA’s AppChoices като качите приложението от iOS или от Android app store.  Вие също така може да спрете събирането на данни за точно местоположение от мобилното Ви устройство като влезете в настройките на услугата за местоположение на Вашето мобилно устройство.

10. ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ

Ако променим начина, по който обработваме Вашите Лични данни, ние ще актуализираме настоящото Уведомление.  Ние си запазваме правото да правим промени в нашите практики и настоящото Уведомление по всяко време; моля, проверявайте често, за да се информирате за каквито и да са актуализации или промени в нашето Уведомление.

11. АДМИНИСТРАТОРИ НА ДАННИ & КОНТАКТ

За да зададете въпроси или да направите коментари по настоящото Уведомление и нашите практики за поверителност или за да подадете оплакване относно спазването от наша страна на приложимото законодателство, свързано с поверителността, моля свържете се с нас на:  bg.dataprivacy@sf1coffee.com; или ни пишете на адрес: ЕСЕФ1 Кофи ЕООД, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3, София 1463, България; или се свържете с наш ЦВП; или ни се обадете на телефон 0800 90091.

Вие също така може да се свържете с нашия Служител по защита на данните по електронна поща на следния адрес: bg.dataprivacy@sf1coffee.com или по пощата на адрес: ЕСЕФ1 Кофи ЕООД, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3, София 1463, България.

Ние ще потвърдим и проверим всяко оплакване относно начина, по който управляваме Лични данни (включително и оплакване, че сме нарушили Ваши права по приложимото законодателство в областта на поверителността).

Администратори на данни

Нестле Nespresso СА [Nestlé Nespresso SA]

Авеню дьо Родани 40, 1007 Лозана [Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne]

Швейцария [Switzerland]

Отговаря за

Всички дейности

Администратори на данни

Нестле Трежъри Интернешънъл С.А. [Nestlé Treasury International S.A.]  7,

Рю Никола Бове L - 1253 Люксембург [Rue Nicolas Bové  L - 1253 Luxembourg]

Отговаря за

Картови разплащания, свързани с уебсайтове/приложения.

Забележка: в някои ограничени случаи, друг субект на Нестле или Nespresso може да стои зад обработката на данни за Вашето плащане с карта.

Администратори на данни

ЕСЕФ1 Кофи ЕООД, София, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3

Отговаря за

Всички дейности

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.NESPRESSO.BG

 

Моля, преди да пазарувате чрез уеб сайта www.nespresso.bg, да се запознаете внимателно с настоящите Общи Условия.

 

Настоящият документ представлява Общи Условия за ползване на електронен магазин www.nespresso.bg, съгласно които „ЕСЕФ1 Кофи” EООД продава и доставя публикуваните в него стоки посредством интернет магазин www.nespresso.bg. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 www.nespresso.bg е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от „ЕСЕФ1 Кофи” EООД. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента под формата на заявка за покупка, направена чрез www.nespresso.bg, приета и потвърдена от „ЕСЕФ1 Кофи” EООД чрез телефон 0800 90091 или електронна поща, Системата изпраща автоматично отговор до Клиента относно приемането на заявката и статуса на поръчката.

 

Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия регулират отношенията между „ЕСЕФ1 Кофи” EООД, ЕИК 205701199, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община – район „Триадица”, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, етаж 3, представлявано от управителя Любица Ралевич, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин www.nespresso.bg.

 

(2) Клиент, по смисъла на настоящите Общи условия, е всяко физическо или юридическо лице, ползващо уеб сайта www.nespresso.bg за закупуване на стоките, предлагани в електронния магазин.

 

Чл. 3. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид.

 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в приложимата нормативна уредба и в настоящите Общи условия.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

 

Чл. 5. Информация, предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

1. Наименование на Доставчика: „ЕСЕФ1 Кофи” EООД;

2. Седалище и адрес на управление на Доставчика: Република България, гр. София, Столична община – район „Триадица”, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, етаж 3, e-mail: nespressoclub@sf1coffee.com, интернет страница: www.nespresso.bg;

 

3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. София, Столична община – район „Триадица”, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, етаж 3;

 

4. Данни за кореспонденция: Република България, гр. София, Столична община – район „Триадица”, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, етаж 3, e-mail: nespressoclub@sf1coffee.com, интернет страница: www.nespresso.bg ;

 

5. Вписване в публични регистри:

Доставчикът е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205701199;

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 205701199;

 

7. Органи, осъществяващи контрол върху дейността на Доставчика:

 

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, ул. "проф. Цветан Лазаров" № 2,

тел. 02/91-53-518

факс 02/91-53-525

E-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 933 05 65

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

E-mail: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

(3) Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

(4) Областна дирекция по безопасност на храните – София-град

Адрес: гр. София, бул. Данаил Николаев №7

E-mail: rvs_22@nvms.government.bg

 

8. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт;

 

9. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС;

 

10. Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните артикули (пощенски и транспортни разходи): разходите за доставка на поръчаните стоки са подробно описани в раздел VI.

 

 

11. Стойност на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа: „ЕСЕФ1 Кофи” EООД не налага допълнителна стойност върху средствата за комуникация от разстояние за сключване на договора;

 

12. Условия за плащане, доставка и изпълнение на договора, срок за доставка на поръчаните стоки: същите са подробно описани по-долу в раздели IV, V и VI;

 

13. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на заявката;

 

14. Условия, срок и начин за упражняване правото на отказ от договора, хипотези, в които не е предвидено правото на отказ са описани подробно в раздел VIII;

 

15. Минимална продължителност на договора: при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги: „ЕСЕФ1 Кофи” EООД не предлага сключване на договори с постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Права и задължения на Клиента:

 

Чл. 6. (1) Клиентът има право:

- да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;

- да поръчва стоки от електронен магазин www.nespresso.bg при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.

- да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по имейл от представител на „ЕСЕФ1 Кофи” EООД;

- да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – вид, размер (в случай, че е приложимо), цвят (в случай, че е приложимо), брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;

- да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;

.

 

(2) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Закона за защита на потребителите.

 

(3) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за правонарушение или престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на „ЕСЕФ1 Кофи” EООД вреди.

 

Чл. 7. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

 

Чл. 8. Клиентът се задължава:

- да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;

- да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;

- да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;

- да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.

 

Права и задължения на ЕСЕФ1 Кофи” EООД :

 

Чл. 9 „ЕСЕФ1 Кофи” EООД  има право:

 

- да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;

- по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;

- да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица - лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;

- да изпраща на Клиента, при изразено съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана рекламна информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;

- има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, при изразено съгласие от негова страна, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;

- по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „ЕСЕФ1 Кофи” EООД  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

  

Чл. 10. „ЕСЕФ1 Кофи” EООД  се задължава:

 

- да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;

- да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия, при цена, актуална към датата на подаване на заявката;

 

 IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 11. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.nespresso.bg, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.nespresso.bg. Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба, като тяхното приемане е задължително и необходимо условие за пазаруване чрез електронния магазин на Доставчика.

 

(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса стоки.

 

(3) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки и разноските за доставка на стоките съгласно условията, определени на страницата на www.nespresso.bg и настоящите Общи условия.

 

(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на www.nespresso.bg и настоящите Общи условия.

 

Чл. 12. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и  Закона за електронната търговия.

 

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

 

Чл. 13. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.

 

(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

 

(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

 

Чл. 14. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

 

Чл. 15. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

Чл. 16. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Клиенти - регистрирани Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.

 

Регистриране на потребител:

 

Чл. 17. Регистрацията в настоящия сайт е безплатна и дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка. За да се регистрира в интернет сайта www.nespresso.bg, Клиентът трябва да попълни on-line формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни „ЕСЕФ1 Кофи” EООД  има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, за което не дължи никакво обезщетение на Клиента.

 

Чл. 18. Регистрацията в сайта www.nespresso.bg се извършва по следния начин:

 

1. Избор на бутон „Вход и регистрация”;

2. Въвеждане на лични данни, включително електронен адрес;

3. Въвеждане на данни за доставка;

4. Ако Клиентът желае, с чек бутон отбелязва, че иска да получава фактура, след което въвежда данни за фактура;

5. С чек бутон Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност и обработка на личните данни;

6. Регистрацията приключва с натискане на бутон "Регистрация".

 

Чл. 19. (1) След приключване на процедурата Клиентът получава на посочения от него e-mail адрес потвърждение за регистрацията, потребителското име и парола,.

 

(2) Клиентът е задължен да пази получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.

 

(3) В случай на изгубена (забравена) парола, „ЕСЕФ1 Кофи” EООД  изпраща нова парола на електронната поща на Клиента, след надлежно уведомяване от страна на Клиента за необходимостта от това.

 

Чл 20. (1) Клиент, който се е регистрирал в сайта на електронен магазин www.nespresso.bg, има право да влиза в своя профил чрез посочените при регистрацията му парола и потребителско име.

 

(2) Чрез линк в своето меню „Редакция на профил” Клиентът ще може да редактира личните си данни, да променя паролата си и адреса на доставка. Сайтът не допуска промяна на e-mail адреса на Клиента. При необходимост от промяна на e-mail адреса на Клиента следва да бъде направена нова регистрация.

 

Сключване на договор от регистриран потребител:

 

Чл. 21. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

 

1. Клиентът влиза в собствения си профил чрез въвеждане на потребителското си име и парола и избира продукт, който желае да поръча. В случай, че Клиентът няма регистрация в сайта на Доставчика, достъпът до продуктовия каталог на Доставчика не се предхожда от въвеждане на потребителско име и парола.

2. Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската количка. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.

3. При избор на бутон „Влез в количката” Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена, обща цена, както и таксата за доставка на избраните от него стоки. След като влезе в потребителската количка, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от количката, в случай, че желае да се откажете от избрания продукт.

4. Преди приключване на поръчката, при промяна на данните за доставка на регистрирания потребител Клиентът има възможност да нанесе корекция в данните чрез натискане на бутон „Променете данните за доставка” и да въведе нови, актуални данни.

5. Приключване на поръчката: Артикулите в потребителската количка все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко което желае да поръча е в потребителската количка, е необходимо да посочи избрания от него начин на плащане чрез чек бутон. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализират направената от Клиента поръчка и разходите за доставка на избраните артикули.

 

6. Процедурата приключва чрез кликване върху бутона ”Купувам”.

 

(2) Детайлни данни от направената поръчка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се предоставя на посочения от Клиента e-mail, с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.

 

(3) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „ЕСЕФ1 Кофи” EООД.

 

V. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 23. (1) Чрез дебитна/кредитна карта посредством виртуален ПОС терминал (on-line разплащане):

а) Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане, са с брандове Борика, MasterCard и Visa. Необходимо е да се уверите, че Вашата карта е отворена за транзакции в Интернет.

б) Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

-Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

-В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

г) Данните, които Клиентът трябва да попълни при плащане с карта са:

- Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя)

- Данни за автентикация - за идентифицирането ви като картодържател платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode. В случай че сте регистрирани от вашата банка-Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

- Данни за поръчката: номера на поръчката, датата, на която е направена, поръчаните стоки и общата дължима сума.

 

 ЕСЕФ1 Кофи” EООД  НЕ събира картови данни и като търговец няма достъп до тях. Достъп до картовите данни има единствено обслужващата ни банка.

 

д) Транзакционната валута (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е български лев. При плащане с карта чрез виртуален ПОС терминал Клиентът депозира сума, равна на стойността на направената поръчка ведно с разноските за доставка на поръчката и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги.

3. Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): При избор за заплащане на цената при доставка (наложен платеж), Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.

 

Чл. 24. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от първия работен ден, следващ датата на получаване на дължимата сума по сметка на „ЕСЕФ1 Кофи” EООД , а при заплащане на поръчката чрез наложен платеж – в първия работен ден след получаване на заявката.

 

Чл. 25. Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на поръчаните стоки преди, или в момента на доставката им.

 

По отношение на поръчки извън магазините, минималната поръчка на кафе е 50 капсули в произволна комбинация от 10 капсули от вид.

 

Намаление на обявените в сайта цени:

 

Чл. 26. (1) В случай на намаление на обявените в сайта цени, промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и нова такава.

 (2) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

 

(3) Намалението в цената на стоките не се отразява на договорите, които вече са сключени, т.е. по отношение на стоки, за които е направена заявка от Клиента и същата е потвърдена от страна на Доставчика на посочения от Клиента електронен адрес.

 

 

VI . ДОСТАВКА

 

Чл. 27. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер до адреса, указан от Клиента при заявката.

 

Чл. 28. (1) В цената на продуктите не е включена сумата за доставка. Цената на доставката на една поръчка е съобразена със следната тарифа:

 

ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА:

 

- 6 BGN.

- Безплатна доставка при поръчки на повече от 150 капсули, кафе машина или Aeroccino.

- Поръчки направени до 12:30ч. в работни дни се доставят в рамките на следващия работен ден*.

- Поръчки направени след 12:30ч. в работни дни се обработват на следващия работен ден и се доставят на по следващия работен ден*.

- Поръчки направени неделя и в дни на национални празници се обработват на следващия работен ден и се доставят на по следващия работен ден*.

 

 

(2) Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчаните от Клиента стоки.

 

 

Чл. 30. Доставчикът има право да предаде стоката на посочения адрес за доставка на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

 

Чл. 31. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

 

Чл. 32. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

 

Чл. 33. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желание от страна на Клиента при извършване на заявката), касова бележка, товарителница;

 

Чл. 34. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика чрез куриер и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.

 

(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 

 

  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 35. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

- с неговото изпълнение;

- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;

- в други предвидени от закона случаи.

 

VIII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

 

А) Отказ от доставена стока

 

Чл. 36. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

 

Чл. 37. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми „ЕСЕФ1 Кофи” EООД  и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в раздел 1 от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

 

Чл. 38. Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на запечатаните стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, както и във всички останали хипотези,посочени в чл.57 от Закона за защита на потребителите;

 

Чл. 40. (1) След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента, потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, заплатената от него цена, включително разходите за доставка /без разходите за обратна доставка/ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

 

(2) Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

 

Чл. 41. (1) За да упражни правата на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1 към настоящите Общи условия), който да попълни и изпрати чрез интернет страницата на Доставчика или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от Договора. В тези случаи Доставчикът изпраща потвърждение за получаване на отказа му.

 

(2) Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

 

Б) Анулиране на поръчка

 

Чл. 42. (1) В случай, че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да изпрати имейл до Доставчика възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми „ЕСЕФ1 Кофи” EООД . Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.

 

(2) При анулиране на поръчката „ЕСЕФ1 Кофи” EООД  се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, в случай, че тя е платена преди получаване на поръчката.

 

В) Рекламации

 

Чл. 43. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.

 

(2) При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт.

 

(3) Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.

 

(4) Рекламацията се предявява писмено по имейл като Клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, банкова сметка, по която да бъде възстановена заплатената сума, и адрес и телефон за контакт.  При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер. 

 

(5) Клиентът трябва да върне стоката, обект на рекламацията, като я изпраща на адрес:

ОРБИТ ЕООД

Ул. „Продан Таракчиев” № 16,

1540 Зона Аерогара София

София, България

 

(6) В 1-месечен срок от завеждане на рекламацията и след преглед на върнатата стока, Доставчикът уведомява Клиента дали ще удовлетвори претенцията му, като в случай, че стоката не бъде върната, Доставчикът има право да откаже само на това основание.

 

(7) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в срок до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието. За Клиент, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Закона за задълженията и договорите.

 

(8) Транспортните разходи за куриер за връщане на стока, в случай на рекламация са за сметка на  „ЕСЕФ1 Кофи” EООД . В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена, транспортните разходи за връщане на стоката обратно на Клиента, са за негова сметка.

 

IX. АВТОРСКИ ПРАВА


Чл. 44 Съдържанието в сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики - e собственост на „ЕСЕФ1 Кофи” EООД  и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на „ЕСЕФ1 Кофи” EООД  и/или на неговите партньори и доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на „ЕСЕФ1 Кофи” EООД  е непозволено.

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 45. (1) „ЕСЕФ1 Кофи” EООД  запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на електронен магазин www.nespresso.bg, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.

 

(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.

 

(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и „ЕСЕФ1 Кофи” EООД , възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 46. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 

Чл. 47. (1) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на www.nespresso.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

 

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.nespresso.bg не е достъпен поради непреодолима сила.

 

Чл. 48. (1) Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

 

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.

 

Чл. 49 Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не се е запознал с настоящите Общи условия.

 

Чл. 50. Клиентът разбира и приема обстоятелството, че „ЕСЕФ1 Кофи” EООД  не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет.

 

Чл. 51 „ЕСЕФ1 Кофи” EООД  не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

 

Чл. 52. Уеб сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети лица. „ЕСЕФ1 Кофи” EООД  не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че „„ЕСЕФ1 Кофи” EООД  одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 53. Цветовете на стоките, показани в сайта www.nespresso.bg зависят от настройките на Вашия монитор.

  

Чл. 54. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние, в процеса на изпълнение на договора и на тези Общи условия.

 

(2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. 

 

Чл. 55. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

Чл. 56. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 57. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и приложимото българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

 

Чл. 58. Настоящите общи условия влизат в сила на 27.11.2019.

 

 

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, поставяни на Вашия компютър от уебсайтовете, които посещавате. Те са широко използвани за осигуряване на функционирането или на по-ефективното функциониране на уебсайтовете, както и за предоставяне на информация на собствениците на уебсайта.

Как и защо ние използваме „бисквитки“?

Ние използваме „бисквитки“, за да подобрим начина на използване и функционалността на нашия уебсайт и да разберем по-добре как посетителите използват нашите уебсайтове и предлаганите там инструменти и услуги. „Бисквитките“ ни помагат да адаптираме сайтовете на Nespresso към Вашите лични потребности, да повишим удобството от неговото/тяхното ползване, да обезпечим обратна връзка с клиентите относно тяхната удовлетвореност и да ни позволят да общуваме с Вас и на други места в Интернет.  Информацията, предоставена от „бисквитките“ на уебсайта, може да бъде използвана и от трети лица за функционални или рекламни цели.

Какъв вид „бисквитки“ се използват?

Ние можем да използваме следните видове „бисквитки“ на сайтовете на Nespresso:

 • Необходими „бисквитки“

Тези „бисквитки“ са необходими за действието на ключови функции на уебсайта и трябва да бъдат приети, за да може да работи уебсайта. Тяхното използване може да включва цели, свързани с удостоверяване на самоличността, сигурността или локализацията.

Пример: Ние използваме „бисквитки“, за да съхраняваме информация за предпочитания от Вас език на уебсайта и да запомним тази информация за следващото Ви посещение.  Също така, след като веднъж сме установили и удостоверили Вашата самоличност, ние използваме временни „бисквитки“, за да Ви разпознаваме по време на сесията и да предотвратим опитите на някой друг да се представи за Вас, дори и да не сте затворили правилно сесията си. 

 • Сесиен идентификатор (ID): Уебсайтовете на Nespresso използват специфични „бисквитки“, които са от съществено значение за правилното функциониране на сайта. Една от тях е „бисквитката“ за създаване на сесиен идентификатор на потребителя, така че системата сама да може да разпознава потребителя като уникален и отделен потребител, различен от всеки друг, който разглежда уебсайта. Тази информация не се използва или съхранява извън системите на Nespresso и е се пази само временно докато потребителят осъществява достъп до профилни страници и други страници, които изискват уникален и сигурен достъп. Без тази „бисквитка“, такъв достъп не може да бъде сигурен, така че тя е много важна.
 • Функционални „бисквитки“

Тези „бисквитки“ ни помагат да подобрим или да оптимизираме  опита, който предлагаме. Те ни позволяват да измерваме използването на сайта и да подобряваме представянето му.

Пример:

Ние използваме Adobe Analytics, за да проучваме откъде идват хората, които посещават нашия уебсайт и поведението на нашия уебсайт.  Тези „бисквитки“ ни помагат да разберем как посетителите взаимодействат с нашия уебсайт, предоставяйки информация за посетените области, продължителността на посещението и възникналите проблеми.  Ние използваме тази информация, за да подобрим работата и ефективността на нашите уебсайтове.

За повече информация, моля последвайте тази връзка link

 

 • Език: Използва се за определяне на езика, който обикновено се ползва на сайта.  Изключването на тази опция може да причини повече от раздразнение в потребителите, тъй като те ще бъдат подканвани да въвеждат отново езиковите си предпочитания.
 • Държава: Използва се за предлагане на най-актуалния опит в зависимост от държавата, в която живее потребителят и желае да получи доставката си при закупуване продукти на Nespresso.  
 • Промоция: Използва се за разпознаване на Членовете на клуба на Nespresso които имат право да участват в промоции и представя информация относно отговарящите на статута им оферти.
 • Регистрация: Използва се, за да се предложи на Членовете на клуба възможността да запомнят своите регистрационни данни, за да се избегне необходимостта да въвеждат повторно потребителско име и парола всеки път, когато посещават раздела „Nespresso клуб”.  
 • Google Analytics: Google Analytics проследяването използва бисквитки, за да осигури подробна информация относно това, което правят потребителите, когато посещават нашия уебсайт.  Бисквитките не идентифицират хора, а по-скоро ги определят по комбинация от компютър, потребителски профил и браузър.  Google Analytics бисквитките обаче не събират лични данни на посетителите на нашия уебсайт.
 • Adobe Omiture: Използва се за предоставяне на анонимна/обобщена информация относно движенията и действията на потребителя при посещение на уебсайтовете на Nespresso. 
 • Via Michelin: Използва се, за да се предложат на потребителите специални  услуги, разработени в зависимост от техния географски контекст, като например локализиране на магазини на Nespresso.
 • iPROM: Системата инсталира идентификатор на браузъра в бисквитка на първата страна и също така съхранява стойността му в локално хранилище. Идентификаторът се използва за свързване на посетителя на уебсайта с DMP платформата на рекламодателя. Рекламодателят може да използва тази връзка, за да показва персонализирани реклами на потребителя в онлайн медии. Системата ще инсталира идентификатора само ако е получено предварително изрично съгласие на уебсайта на рекламодателя. Идентификаторът на потребителя е анонимизиран и не съдържа лични данни.
 • iPROM: Системата инсталира идентификатор на браузъра в бисквитка на първата страна за времето на сесията и също така съхранява стойността му в т. нар. хранилище на сесията. Идентификаторът се използва за свързване на сесията на посетителя на уебсайта с DMP платформата на рекламодателя. Рекламодателят може да използва тази връзка, за да показва персонализирани реклами на потребителя и да измерва постигнатите цели по време на сесията. Системата ще инсталира идентификатора само ако е получено предварително изрично съгласие на уебсайта на рекламодателя. Идентификаторът на потребителя е анонимизиран и не съдържа лични данни.

 

 • Рекламни бисквитки

Тези бисквитки се използват от рекламните компании, с които ние работим, за да показват реклами, които съответстват на Вашите интереси, когато сърфирате в интернет.  Благодарение на тези бисквитки, тези реклами са целенасочени, съответстват на Вашите предпочитания и интереси и са ограничени като брой показвания.  Те също така ни дават възможност да измерваме ефективността на рекламните онлайн кампании.

Ние може да споделим тази информация с други страни, включително наши агенции.

Пример: 

Ние използваме Google DoubleClick , за да разберем как хората участват в нашите цифрови рекламни кампании, които се провеждат в рекламната мрежа на Google.

За повече информация, моля последвайте тази връзка link

 • Google Doubleclick: Тези бисквитки се използват, за да разберем как хората участват в нашите цифрови рекламни кампании. Те ни дават възможност да разберем и да оценим броя разглеждания на нашите реклами, така че да подобрим услугите, които Вие получавате. 
 • Сайтовете на Nespresso  използват и други проследяващи технологии, които включват ІР адреси, лог файлове и уеб маяци, които също ни  помагат да адаптираме сайтовете на Nespresso към Вашите лични нужди.
 • iPROM: Бисквитката iPROM работи чрез задаване на бисквитка, която позволява на системата да показва персонализирани реклами в други онлайн медии, след като напуснете уебсайта. Системата поставя бисквитка в профила (браузъра) на потребителя, когато предварително е получено изрично съгласие на уебсайта. Потребителският профил е анонимизиран и не съдържа лични данни.

 

 • IP адреси

IP адресът е число, което се използва от компютрите в мрежата, за да идентифицират Вашия компютър всеки път, когато влезете в Интернет.   Ние може да записваме ІР адреси за следните цели:

(i) разрешаване на технически проблеми, (ii) поддържане на безопасността и сигурността на уебсайта (iii) по-добро разбиране на начина, по който се използват нашите уебсайтове и (iv) по-добро адаптиране на съдържанието към Вашите нужди в зависимост от държавата, в която се намирате.

 • Лог файлове

Ние (или трето лице от наше име) може да събира информация под формата на лог файлове, които записват дейността на уебсайта и събират статистически данни относно навиците за сърфиране на потребителите.  Тези влизания се генерират анонимно и ни помагат да събираме (освен всичко друго) (i) вида на браузъра и операционната система на потребителя, (ii) информация относно сесията на потребителя (като URL, от който идва, датата и часа на посещение на нашия уебсайт, разгледаните страници на уебсайта и продължителността на посещението) и  (iii) други подобни навигационни или свързани с кликвания данни.

 • Уеб маяци (Web beacons)

Ние може да използваме уеб маяци (или ясни GIFs) на сайтовете на Nespresso. Уеб маяците (известни също и като “web bugs”) са малки стринг кодове, които предоставят метод за доставяне на графично изображение на дадена уеб страница с цел прехвърляне на данни обратно към нас.  Информацията, която се събира чрез  уеб маяците, може да включва информация относно начина, по който потребителят отговаря на имейл кампания (напр. времето на отваряне на имейла, кои връзки от имейла потребителят е последвал и т. н.). Ние използваме информацията от уеб маяците за различни цели, включително, отчитане на трафика на сайта, уникален брой посетители, одит и отчитане на реклами и имейли, както и персонализация. 

Управление на Вашите „бисквитки“/предпочитания

Nespresso работи с компанията TRUSTe, за да даде възможност на потребителите да ни определят своите предпочитания за „бисквитките“. TRUSTe е водеща компания в областта на глобалното управление на поверителността на данните, което дава възможност на различни видове икономически оператори да събират и използват данни на клиенти по законосъобразен и прозрачен начин.  

Потребителите могат да получат достъп и да променят своите предпочитания, свързани с „бисквитките“ по всяко време като кликнат върху връзката „Предпочитания за „бисквитки““ на нашия сайт.   Това зарежда инструмент за управление на „бисквитки“, разработен от TRUSTe, който дава информация относно видовете „бисквитки“, които се използват на нашия сайт и предоставя на потребителя възможност да прекрати опцията за рекламни и функционални „бисквитки“ в съответствие с международните закони и разпоредби.   

След като потребителят избере вида на „бисквитките“, от които желае да се откаже и изпрати предпочитанията си, инструментът за управление на „бисквитки“ на  TRUSTe ще забрани всички изключени „бисквитки“, които се открият на сайта на Nespresso.     Този списък на „бисквитки“ се актуализира на тримесечие, за да се поддържа пълен списък на рекламните и функционални „бисквитки“.

Сайт на Nespresso - актуализация на правната политика

Ние си запазваме правото да правим промени и корекции в настоящите правила.  Моля, преглеждайте периодично тази страница, за да се запознаете с настоящата и нова допълнителна информация.  

Последна актуализация на настоящото уведомление: ноември 2019 г.

ГАРАНЦИЯ

 

Издателят на настоящата гаранция „ЕСЕФ1 КОФИ” ЕООД, ЕИК 205701199, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, район Триадица, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, ет. 3, поема гаранцията, че продуктът ще функционира безпроблемно през време на гаранционния период. Гаранцията е валидна само за продукти от търговската марка на Nespresso, закупени от бутиците на Nespresso в Paradise Center и Serdika Center, чрез Центъра за обслужване на клиенти на телефон 0800 90091, от електронния магазин на www.nespresso.bg, както и от търговската мрежа на официалните търговски партньори (информация за които може да бъде открита на www.nespresso.bg) Настоящата гаранция не засяга правните средства за защита, с които разполага потребителят срещу продавача и които не са свързани с разходи за него при несъответствие на стоката.

 

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката. Рекламацията се предявява през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача, както и във всеки от търговските обекти на продавача на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката или в оторизирания сервиз, посочен в списъка, приложен към гаранционната карта. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за безплатно извършване на ремонт или замяна на стоката при условията на чл. 34 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС), отбив от цената или да развали договора и да иска възстановяване на заплатената сума. При подаване на рекламацията потребителят задължително прилага настоящата гаранция и документите, на които се основава претенцията:

 1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер

 

Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. В случай на невъзможност за поправка на продукта, „ЕСЕФ1 КОФИ” ЕООД ще го замени с друг от същия вид или с продукт, притежаващ същите технически характеристики, като запази първоначалните гаранционни условия. За целта, моля, да се свържете с представител на „ЕСЕФ1 КОФИ“ ЕООД, България, София, ул. Якубица № 19, ет. 2, 080090091. „ЕСЕФ1 КОФИ” ЕООД се задължава да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на 1 (един) месец, считано от предявяване на рекламацията от потребителя. Ако в този срок ремонтът не е извършен или потребителят не е удовлетворен от извършения ремонт, той има право да развали договора и да му се възстанови платената сума или да иска намаляване на цената.

 

Гаранцията не важи в случаи на:

 • Неправилна употреба, небрежност;
 • Други външни фактори или всяка друга причина, за която „ЕСЕФ1 КОФИ” ЕООД не отговаря, като например следните случаи: нормално износване и изхабяване; пренебрегване или отказ да се следват инструкциите за употреба на продукта, посочени от производителя; неправилна или неадекватна поддръжка, неправилно премахване варовик или котлен камък; свързване на устройството с неподходящ източник на електрическа енергия; неоторизирани модификации или поправки на продукта; токов удар; когато серийният номер или отличителните знаци на устройството са изменени, отстранени или подменени; употреба на продукта за търговски цели; случаи на пожар, мълния, наводнение или други външни причини.
 • Внимание – Потребителят следва да провери стоката веднага след закупуването й. Рекламация за външни видими дефекти на стоката се признава само, когато посочените несъответствия са констатирани по време на покупката

 

Гаранцията е валидна изключително в рамките на държавата, където продуктът е закупенВ случай че стойността на ремонта или замяната не се покриват от гаранцията, „ЕСЕФ1 КОФИ” ЕООД ще уведоми собственика и ще предложи подходящи условия за поправка на купувача.

 

Независимо от търговската гаранция „ЕСЕФ1 КОФИ” ЕООД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 33-37 от ЗПЦСЦУПС.

 

 

Информация съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

 

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието, и

 

3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;

3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

 

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

 

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

 

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

 

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

 

Партньори:

 • Технополис - Видеолукс ЕООД

 • Техномаркет - Техномаркет България ЕАД

 • Техномаркет - Техномаркет България ЕАД

 • Техномикс - Техномикс БГ ООД

Чл. 5. Информация, предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

1. Наименование на Доставчика: „ЕСЕФ1 Кофи” EООД;

2. Седалище и адрес на управление на Доставчика: Република България, гр. София, Столична община – район „Триадица”, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, етаж 3, e-mail: nespressoclub@sf1coffee.com, интернет страница: www.nespresso.bg;

 

3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. София, Столична община – район „Триадица”, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, етаж 3;

 

4. Данни за кореспонденция: Република България, гр. София, Столична община – район „Триадица”, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, етаж 3, e-mail: nespressoclub@sf1coffee.com, интернет страница: www.nespresso.bg ;

 

5. Вписване в публични регистри:

Доставчикът е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205701199;

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 205701199;