Условия за ползване

Условия за ползване на уебсайта на Nespresso

Благодарим Ви, че посещавате нашия уебсайт! Моля, прочетете внимателно Общите условия, съдържащи се в този документ, тъй като всяко използване на уебсайта означава, че приемате Общите условия, изложени тук.

На уебсайта термините „ние“, „нас“, „наш“ и „Nespresso“ се отнасят до„ЕСЕФ1 Кофи” ЕООД.

„Вие“ се отнася до всяко лице, което получава достъп и/или използва този уебсайт.

Уведомление за поверителност на уебсайта.

Всяка лична информация или материали, изпратени до този уебсайт, подлежат на правилата и условията, посочени в Уведомлението за поверителност, публикувано на уебсайта.

Точност, пълнота и своевременност на информацията

Макар че полагаме всички разумни усилия да гарантираме точността и пълнотата на информацията на този уебсайт, ние не носим отговорност ако информацията, която предоставяме на уебсайта, не е точна или пълна. Всяко позоваване на материал, публикуван на този уебсайт, е на Ваш собствен риск. Вие приемате, че е Ваша отговорност да следите за каквито и да са промени в материалите и информацията, съдържащи се на този уебсайт.

Предаване на информация

Всички неперсонални съобщения или материали, които предавате на този уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, включително всякакви данни, въпроси, коментари, предложения или други подобни, ще се третират като информация, която не е неповерителна и не е лична. Всичко, което предавате или публикувате, става собственост на Nespresso и може да бъде използвано за всякакви цел, включително, но не ограничено до, възпроизводство, разкриване, прехвърляне, публикуване, разпространение или изпращане. Освен това, Nespresso има право да използва с каквито и да са цели (включително, но не ограничено до, разработване, производство, реклама и маркетинг на продукти) всякакви идеи, произведения, открития, разработки, предложения или концепции, които се съдържат в съобщения, които сте изпратили на този уебсайт. Всяко такова използване е безплатно за страната, предоставяща информацията. Предоставяйки информация, Вие също така гарантирате, че сте собственик на предоставените материали/съдържание, че те не са оклеветяващи и че използването им от Nespresso няма да наруши права на трети лица или по друг начин да ни постави в нарушение на действащото законодателство. Nespresso не е задължено по какъвто и да е начин да използва предоставената информация.

Права на интелектуалната собственост

Всички авторски права, права върху търговски марки, други права на интелектуална собственост върху всички текстове, изображения, музика, дизайн и други части от съдържанието на този уебсайт са собственост на Nespresso или се използват с разрешението на съответния собственик.

Вие имате право да разглеждате този уебсайт,  да възпроизвеждате откъси от него чрез разпечатване, сваляне на твърд диск или с цел разпространение до други лица. Това е възможно само при условие, че Вие не нарушавате никои от авторските права и другите уведомления за собственост и че уведомлението за търговска марка, по-долу, е изобразено при такова възпроизвеждане. Не се разрешава продажбата, възпроизвеждането, разпространението или излъчването на каквато и да е част от този уебсайт с търговска цел, нито неговото изменение или включване в каквото и да е друго произведение, публикация или уебсайт.

Nespresso С.А. ®Търговска марка на Société des Produits Nestlé S.A. [Сосиете де Продюи Нестле С.А.] Всички права запазени.

Търговските марки, лого, символи и марки за услуги (наричани заедно „Търговските марки“), показани на уебсайта, принадлежат на Société des Produits Nestlé S.A., част от групата Нестле. Нищо, съдържащо се на този уебсайт, не трябва да се тълкува като предоставяне на лиценз или право на използване на която и да е Търговска марка, показана на уебсайта. Абсолютно е забранено да използвате/злоупотребявате с Търговските марки, показани на този уебсайт или на каквото и да е друго съдържание на уебсайта, по начин, различен от предвидения в настоящите Общи условия.  Също така Ви уведомяваме, че Nespresso ще защитава своите права на интелектуална собственост с всички допустими от закона средства.

Връзки (линкове) към други уебсайтове

Връзките на уебсайтовете на Nespresso може да ви изведат извън мрежата и системите на Nespresso и Nespresso не поема отговорност за съдържанието, точността или функционирането на тези уебсайтове на трети страни. Връзките се предоставят добросъвестно и  Nespresso не носи отговорност за каквито и да са последващи промени в уебсайтовете на третите страни, към които ние предоставяме връзка.  Наличието на каквато и да е връзка към друг уебсайт не означава одобрение от Nespresso. Настоятелно Ви препоръчваме да се запознаете и внимателно да прочетете уведомленията за правен статут и поверителност на всички наши уебсайтове, които посещавате.

Гаранции и ограничаване на отговорността

Използването на този уебсайт е изключително и само на Ваш собствен риск.

Гаранции                       

Този уебсайт се предоставя за ползване „Какъвто е“ и „Както е на разположение“ и следователно  Nespresso не предоставя каквито и да са гаранции, нито изрични, нито мълчаливи, законови или други (включително подразбиращите се гаранции за продаваемост или задоволително качество и пригодност за определена цел), включително и гаранции или декларации, че материалите на този уебсайт ще бъдат пълни, точни, надеждни, своевременни, ненарушаващи права на трети лица, че достъпът до уебсайта ще бъде непрекъснат или без грешки или вируси, че този уебсайт ще бъде сигурен, че какъвто и да е съвет или мнение, получено от  Nespresso чрез този уебсайт е точно или надеждно и всякакви гаранции или декларации в този смисъл  са изрично изключени.

Моля да имате предвид, че някои юрисдикции може да не допускат изключване на подразбиращи се гаранции, което означава, че някои от тези изключения може да не се прилагат по отношение на Вас.   Моля, проверете Вашето национално законодателство.

Ние си запазваме правото по всяко време да ограничим, спрем или прекратим, без уведомление, Вашия достъп до някоя от функциите на този уебсайт, както и до която и да е негова функция или до част от нея.

Отговорност

Nespresso и/или всяко друго лице, което участва в създаването, изработването или представянето на този уебсайт от наше име не носи никаква отговорност за преки, съпътстващи, последващи, непреки, специални или  наказателни вреди, разходи, загуби или друг вид отговорност, които могат да произтекат от Вашия достъп, използване, невъзможност за използване, промяна на съдържанието на този уебсайт или които произтичат от някой друг уебсайт, който посещавате чрез връзка от този уебсайт или доколкото е допустимо от действащото законодателство – от каквито и да са други действия, които предприемаме или не предприемаме в резултат на електронни съобщения, които сте ни изпратили.  

Nespresso и/или всяко друго лице, което участва в създаването, изработването или представянето на този уебсайт не носи отговорност за поддържането на съдържанието и услугите, предоставяни на сайта, нито за извършването на корекции, актуализации или изявления във връзка с уебсайта. Всеки материал или част от съдържанието на този уебсайт може да бъде променен без уведомление.

Освен това, Nespresso не носи никаква отговорност за каквито и да савреди, причинени от вируси, които може да са заразили Вашето компютърно оборудване или друго имущество в резултат на използване, осъществяване на достъп или сваляне на материали от този уебсайт.  Ако решите да свалите материал от този уебсайт, Вие правите това на свой собствен риск.

Доколкото е допустимо от действащото законодателство, Вие изрично се отказвате от всички претенции към Nespresso, членове на ръководството на дружеството, негови директори, служители, доставчици и програмисти, които могат да са свързани с използване или осъществяване на достъп до този уебсайт.  

Забранена дейност

Забранено е да извършвате всякакви действия, които Nespresso единствено по своя преценка може да счете за неподходящи и/или които биха могли да бъдат счетени за неправомерни или забранени от закони, приложими по отношение на този уебсайт, включително, но несамо:

-Каквото и да е действие, което би съставлявало нарушение на поверителността (включително качване на лична информация без съгласието на засегнатото лице) или на което и да е друго от законните права на отделни лица;

- Използването на този уебсайт за оклеветяване или уронване престижа на  Nespresso, негови служители или други лица или осъществяване на действия, които уронват добрата репутация на  Nespresso.

- Качване на файлове, които съдържат вируси, които могат да увредят имущество на  Nespresso или имущество на други лица; и

- Публикуване или предаване на този уебсайт на каквито и да са неразрешени материали, включително, но не само материали, които по наше мнение могат да предизвикат раздразнение, да увредят или да нарушат сигурността на системите и мрежата на Nespresso или на трети лица или могат да бъдат счетени за оклеветяващи, расистки, непристойни, заплашителни, порнографски или незаконосъобразни по други причини.

Юрисдикция и приложимо право

ЗА НАЦИОНАЛНО СПЕЦИФИЧНИ УЕБСАЙТОВЕ

Продуктите, материалите, офертите и информацията на Nespresso, които са публикувани на този уебсайт, са предназначени само за български ползватели и/или потребители.  Nespresso не декларира, че продуктите и съдържанието на този уебсайт са подходящи или достъпни на други места, освенРепублика България.  Моля, свържете се с нашия местен дистрибутор, за да получите повече информация относно наличността на продуктите във Вашата държава.  Продуктите, представени на уебсайта, са само визуални изображения и като такива не са в своя реален размер, цвят на опаковка и т.н.

Вие и Nespresso се съгласявате, че всяко разногласие или претенция, които произтичат от или са свързани с използването на този уебсайт, се уреждат от българското законодателство и се отнасят за решаване до съдилищата в гр. София, България, които имат изключителна компетентност.

Актуализация на правната информация

Ние си запазваме правото да правим промени и корекции в настоящата информация.  Моля, преглеждайте периодично тази страница, за да се запознаете с настоящата и нова допълнителна информация.