Правна информация
01.01.2022.

ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИЯ

 

Издателят на настоящата гаранция „ЕСЕФ1 КОФИ” ЕООД, ЕИК 205701199, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, район Триадица, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, ет. 3, поема гаранцията, че продуктът ще функционира безпроблемно през време на гаранционния период. Гаранцията е валидна само за продукти от търговската марка на Nespresso, закупени от бутиците на Nespresso в Paradise Center и Serdika Center, чрез Центъра за обслужване на клиенти на телефон 0800 90091, от електронния магазин на www.nespresso.bg, както и от търговската мрежа на официалните търговски партньори (информация за които може да бъде открита на www.nespresso.bg) Настоящата гаранция не засяга правните средства за защита, с които разполага потребителят срещу продавача и които не са свързани с разходи за него при несъответствие на стоката.

 

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката. Рекламацията се предявява през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача, както и във всеки от търговските обекти на продавача на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката или в оторизирания сервиз, посочен в списъка, приложен към гаранционната карта. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за безплатно извършване на ремонт или замяна на стоката при условията на чл. 34 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС), отбив от цената или да развали договора и да иска възстановяване на заплатената сума. При подаване на рекламацията потребителят задължително прилага настоящата гаранция и документите, на които се основава претенцията:

  1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер

 

Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. В случай на невъзможност за поправка на продукта, „ЕСЕФ1 КОФИ” ЕООД ще го замени с друг от същия вид или с продукт, притежаващ същите технически характеристики, като запази първоначалните гаранционни условия. За целта, моля, да се свържете с представител на „ЕСЕФ1 КОФИ“ ЕООД, България, София, ул. Якубица № 19, ет. 2, 080090091. „ЕСЕФ1 КОФИ” ЕООД се задължава да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на 1 (един) месец, считано от предявяване на рекламацията от потребителя. Ако в този срок ремонтът не е извършен или потребителят не е удовлетворен от извършения ремонт, той има право да развали договора и да му се възстанови платената сума или да иска намаляване на цената.

 

Гаранцията не важи в случаи на:

  • Неправилна употреба, небрежност;
  • Други външни фактори или всяка друга причина, за която „ЕСЕФ1 КОФИ” ЕООД не отговаря, като например следните случаи: нормално износване и изхабяване; пренебрегване или отказ да се следват инструкциите за употреба на продукта, посочени от производителя; неправилна или неадекватна поддръжка, неправилно премахване варовик или котлен камък; свързване на устройството с неподходящ източник на електрическа енергия; неоторизирани модификации или поправки на продукта; токов удар; когато серийният номер или отличителните знаци на устройството са изменени, отстранени или подменени; употреба на продукта за търговски цели; случаи на пожар, мълния, наводнение или други външни причини.
  • Внимание – Потребителят следва да провери стоката веднага след закупуването й. Рекламация за външни видими дефекти на стоката се признава само, когато посочените несъответствия са констатирани по време на покупката

 

Гаранцията е валидна изключително в рамките на държавата, където продуктът е закупенВ случай че стойността на ремонта или замяната не се покриват от гаранцията, „ЕСЕФ1 КОФИ” ЕООД ще уведоми собственика и ще предложи подходящи условия за поправка на купувача.

 

Независимо от търговската гаранция „ЕСЕФ1 КОФИ” ЕООД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 33-37 от ЗПЦСЦУПС.

 

 

Информация съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

 

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието, и

 

3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;

3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

 

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

 

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

 

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

 

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

 

Партньори:

  • Технополис - Видеолукс ЕООД

  • Техномаркет - Техномаркет България ЕАД

  • Техномаркет - Техномаркет България ЕАД

  • Техномикс - Техномикс БГ ООД

Оставете коментар

Подобни статии