Правна информация
03.09.2018.

Уведомление за поверителност

Уведомление за поверителност на Nespresso.

В сила от: 21.08.2020.

                              

ОБХВАТ НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ

Моля, прочетете внимателно настоящото уведомление за поверителност („Уведомлението“), за да разберете нашите правила и практики, свързани с Вашите лични данни и начина, по който ще ги третираме. 

Това Уведомление обяснява как Вашите лични данни се събират, използват и разкриват от предприятията на Nespresso, както са изброени в раздел администратори на данни и контакти (Раздел 11) (Nespresso“, „ние“, „нас“).   То също така Ви информира как може да получите достъп и да актуализирате своите Лични данни и как да направите определен избор по отношение на това как се използват Вашите Лични данни.

Настоящото Уведомление се отнася както до онлайн, така и до офлайн дейностите ни по събиране на данни, включително и до Личните данни, които събираме чрез различни канали като уебсайтове, приложения, социални мрежи на трети лица, центрове за работа с потребители, бутици, точки на продажби и събития.  Моля, обърнете внимание, че ние обединяваме Лични данни, които събираме чрез един способ (напр. уебсайт на Nespresso) с Лични данни, които събираме чрез друг способ (напр. офлайн събитие на Nespresso).   Като част от това, ние обединяваме Лични данни, които първоначално са събрани от различни предприятия на Nespresso.  Моля, погледнете Раздел 8 за допълнителна информация относно това как можете да възразите срещу това.

Ако не ни предоставите необходимите Лични данни (ние ще Ви съобщим, когато това е така, напр. като посочим ясно тази информация в нашия формуляр за регистрация), възможно е да не бъдем в състояние да Ви предоставим нашите стоки и/или услуги.  Настоящото уведомление може да бъде променяно периодично (виж Раздел 10).

Настоящото Уведомление предоставя важна информация в следните области:

 1. ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 2. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС И НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО ГИ СЪБИРАМЕ
 3. БИСКВИТКИ/ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЛОГ ФАЙЛОВЕ И УЕБ СИГНАЛНИ МАРКЕРИ (WEB BEACONS)
 4. НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 5. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 6. ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 7. СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 8. ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 9. ВАШИЯТ ИЗБОР ОТНОСНО НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 10. ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ
 11. АДМИНИСТРАТОРИ НА ДАННИ & КОНТАКТ

1. ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящото Уведомление се прилага по отношение на Лични данни, които ние събираме от или за Вас чрез описаните по-долу способи (виж Раздел 2) от следните източници:

Уебсайтове на Nespresso. Ориентирани към потребителите уебсайтове, поддържани от или за Nespresso, включително сайтове, които поддържаме в нашите собствени домейни/URLs и мини-сайтове, които поддържаме в социалните мрежи на трети лица, като например  Facebook (“Уебсайтовете”).

Мобилни сайтове/приложения на Nespresso Ориентирани към потребителите сайтове или приложения, поддържани от или за Nespresso, като приложения за смартфони. 

Имейли, текстови и други електронни съобщения.  Електронна комуникация между Вас и Nespresso.

Центрове за връзки с потребителите на Nespresso Обаждания до нашите Центрове за връзки с потребителите  (“ЦВП”).

Бутици на Nespresso Магазини, управлявани от Nespresso

Офлайн формуляри за регистрация  Разпечатани регистрационни и други подобни формуляри, които ние събираме, например, чрез писма, изпратени по пощата, демонстрации в магазини, състезания и други промоции или събития.

Точки на продажба   Търговски агенти, които присъстват лично в магазини на трети лица, за да Ви окажат съдействие при регистрация на Вашата машина и поръчването на кафе.

Данни от други източници  Социални мрежи на трети лица (напр. Facebook, Google) или пазарни проучвания  (ако обратната информация не се предоставя анонимно).

 

2. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС И НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО ГИ СЪБИРАМЕ

В зависимост от начина, по който взаимодействате с Nespresso (онлайн, офлайн, по телефона и т. н.), ние събираме различни видове информация от Вас, както е описано по-долу.

Лична информация за контакт  Това включва всякаква информация, която ни предоставяте и която ще ни даде възможност да се свържем с Вас, като Вашето име, адрес, имейл адрес, данни за социални мрежи или телефонен номер.

Информация за влизане в профила  Всякаква информация, която се изисква, за да Ви бъде предоставен достъп до Вашия конкретен профил.  Примерите включват Вашия идентификатор за влизане/имейл адрес, псевдоним, парола в неразкриваема форма и/или въпрос и отговор за сигурност.

Демографска информация & интереси Всякаква информация, която описва Ваши демографски или поведенчески характеристики.  Примерите включват Вашата дата на раждане, възраст или възрастова група, пол, географско местоположение (напр. пощенски код), любими продукти, хоби и интереси, информация относно Вашето домакинство или стил на живот.

Техническа информация относно компютърното/мобилното устройство  Всяка информация относно компютърната система или друго технологично устройство, което използвате, за да осъществите достъп до нашите уебсайтове или приложения, като интернет протокол (ІР) адрес, използван за свързване на Вашия компютър или устройство към интернет, вид на операционната система, вид и версия на уеб браузъра.   Ако осъществите достъп до уебсайт или приложение на Nespresso чрез мобилно устройство като смартфон, събраната информация ще включва също, когато е допустимо, уникалния идентификатор на Вашия телефон, рекламен идентификатор, географско местоположение, както и други подобни данни относно мобилното устройство.

Информация за ползване на уебсайтове/комуникации  Когато разглеждате или взаимодействате с наши уебсайтове или информационни бюлетини, ние използваме технологии за автоматично събиране на данни, за да събираме определена информация за Вашите действия.  Това включва информация относно връзките, върху които кликвате, страниците или съдържанието, което разглеждате и с каква продължителност, както и друга подобна информация и статистика относно Вашето взаимодействие като брой отговори на съдържанието, грешки при сваляне и продължителност на посещенията на определени страници.  Тази информация се събира чрез използване на автоматизирани технологии като „бисквитки“ („бисквитки“ на браузъра, флаш „бисквитки“) и уеб маяци (web beacons), както и чрез използване на проследяване на трети лица.  Вие имате право да възразите срещу използването на такива технологии, за повече информация, моля прегледайте Раздел 3.

Пазарно проучване & обратна информация от потребителите  Това включва информация, която Вие доброволно споделяте с нас във връзка с Вашия опит при използването на нашите продукти и услуги.

Съдържание, генерирано от потребителите. Това се отнася до всяко съдържание, което създавате и после споделяте с нас в социалните мрежи на трети лица или чрез качването му на някой от нашите уебсайтове или приложения, включително използването на приложения в социални мрежи на трети лица, като Facebook. Примерите включват снимки, лични истории или други подобни информационни средства или съдържание.  Когато е допустимо, ние събираме и публикуваме съдържание, генерирано от потребители във връзка с различни дейности, включително във връзка с конкурси и други промоции, функции на уебсайт общности, взаимодействие с потребители и социални мрежи на трети лица.

Информация от социални мрежи на трети лица. Това се отнася до всякаква информация, която Вие споделяте публично в социални мрежи на трети лица или информация, която е част Вашия профил в социални мрежи на трети лица  (като Facebook) и за която Вие сте дали разрешение на социалната мрежа на третото лице да сподели с нас.  Примерите включват основната информация за Вашия профил (напр.име, имейл адрес, пол, дата на раждане, град, в който живеете, снимка на профила, потребителски идентификатор, списък с приятели и т. н.), както и каквато и да е друга допълнителна информация, за която сте дали разрешение на социалната мрежа на третото лице да бъде споделяна.   Ние получаваме Вашата информация от профила Ви в социални мрежи на трети лица (или части от нея) всеки път, когато Вие сваляте съдържание или взаимодействате с уеб приложение на Nespresso в социалната мрежа на третото лице, като напр. Facebook, всеки път когато използвате функция на социална мрежа, която е интегрирана със сайт на Nespresso  (като Facebook Connect) или всеки път, когато взаимодействате с нас чрез социалната мрежа на трето лице.  За да научите повече относно начина, по който Вашата информация от социални мрежи на трети лица се получава от Nespresso или за да изберете да прекратите възможността за споделяне на такава информация от социални мрежи, моля посетете уебсайта на съответната социална мрежа на третото лице.

Плащания и финансова информация. Всяка информация, от която ние имаме нужда, за да изпълним поръчка или която Вие използвате, за да направите покупка, като данни за дебитна или кредитна карта (име на картодържателя, номер на картата, срок на валидност и др.) или за да осъществите плащане по друг начин (ако е предоставена такава възможност).  Във всички случаи, ние или нашия доставчик на разплащателни услуги обработва плащането и финансовата информация по начин, който е в съответствие с приложимите закони, регламенти и стандарти за сигурност като напр. PCI DSS.

Обаждания до ЦВП. Комуникацията с ЦВП ще бъде записвана или прослушвана в съответствие с приложимото законодателство за местни оперативни нужди (напр. с цел подобряване на качеството или обучение). Данните относно картата, с която се извършва плащането, не се записват. Когато това се изисква от закона, Вие ще бъдете информирани относно факта на записването в началото на обаждането Ви.

 

3. "БИСКВИТКИ“/ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЛОГ ФАЙЛОВЕ И УЕБ МАЯЦИ (WEB BEACONS)

„Бисквитки“/Подобни технологии. Моля, прегледайте нашето Уведомление относно „бисквитките“, за да научите как може да управлявате Вашите настройки за „бисквитки“ и за подробна информация относно „бисквитките“, които използваме и целите, за които ги използваме.

Лог файлове Ние събираме информация във формата на лог файлове, които записват дейността на уебсайта и събират статистически данни относно Вашите навици за сърфиране.  Тези данни се генерират автоматично и ни помагат да разрешаваме проблеми, свързани с грешки, да подобряваме представянето и да поддържаме сигурността на нашите уебсайтове.

Уеб маяци (Web beacons): Уеб маяците (известни също и като “web bugs”) са малки стринг кодове, които доставят графично изображение на уеб страница или в имейл с цел да ни предадат обратно данни.  Информацията, която се събира чрез уеб маяци, ще включва информация като ІР адрес, както и информация как Вие отговаряте на наша имейл кампания (напр. кога е отворен имейлът, върху коя връзка от имейла сте кликнали и т. н.). Ние ще използваме уеб маяци на нашите уебсайтове или ще ги включваме в имейли, които Ви изпращаме.  Ние използваме информацията, събрана чрез  уеб маяци, за различни цели, включително, но не само, за доклади относно трафика на сайта, преброяване на уникални посетители, рекламиране, извършване на одит и доклади във връзка с електронна поща и персонализиране. 

4. НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Следващите абзаци описват различните цели, за които ние събираме и използваме Вашите Лични данни и различните видове Лични данни, които събираме за всяка от целите.  Моля, обърнете внимание, че не всички от начините на използване, описани по долу, се отнасят към всяко лице.

За какво използваме Вашите лични данни

Обслужване на клиенти Ние използваме Вашите лични данни с цел обслужване на клиенти, включително и за отговори на Ваши запитвания.   Това обичайно изисква използване на определена лична информация за контакт и информация, свързана с причината за отправеното от Вас запитване (напр. статус на поръчка, технически проблем, въпрос/оплакване във връзка с продукт, общ въпрос и т. н.).

Нашите основания

 • Изпълнение на договорни задължения
 • Задължения, предвидени по закон
 • Наши законни интереси

Наши законни интереси

 • Подобряване и разработване на нови продукти и услуги
 • Повишаване на ефективността

Конкурси, маркетинг и други промоции. С Ваше съгласие (когато такова се изисква), ние използваме Вашите Лични данни, за да Ви предоставяме информация относно стоки или услуги (напр. маркетинг съобщения, кампании или промоции). Това може да бъде направено с различни средства като имейл, реклами, SMS-и, обаждания по телефона и изпращане на писма, доколкото това е допустимо от приложимото законодателство.  Някои от нашите кампании и промоции се провеждат на уебсайтове и/или в социални мрежи на трети лица. Това използване на Ваши Лични данни е доброволно, което означава, че Вие може да възразите (или да оттеглите съгласието си в някои държави) срещу обработването на Вашите лични данни за тези цели.  За по-подробна информация относно начина, по който можете да промените предпочитанията си за маркетинг съобщения, моля вижте Раздел 8 и 9 по-долу.  За повече информация относно нашите конкурси и други промоции, моля вижте официалните правила или подробности, публикувани заедно с всеки конкурс/промоция.

Нашите основания

 • С Ваше съгласие (когато такова се изисква)
 • Изпълнение на договорни задължения
 • Наши законни интереси

Наши законни интереси

 • Установяване кои от нашите продукти и услуги могат да представляват интерес за Вас и уведомяването Ви относно наличието на такива продукти и услуги.
 • Определяне на вида потребители за нови продукти или услуги.

Социални мрежи на трети лица: Ние използваме Вашите Лични данни, когато Вие взаимодействате с функционалности на социални мрежи на трети лица, като функции „Харесване“, за да Ви предложим реклами и да привлечем Вашето внимание чрез социалните мрежи на трети лица.  Вие може да научите повече относно начина, по който действа тази функция, данните от профила, които получаваме за Вас и да разберете как да се откажете като прегледате уведомленията за поверителност на съответните социални мрежи на трети лица.

Нашите основания

 • С Ваше съгласие (когато такова се изисква)
 • Наши законни интереси

Наши законни интереси

 • Установяване кои от нашите продукти и услуги могат да представляват интерес за Вас и уведомяването Ви относно наличието на такива продукти и услуги.
 • Определяне на вида потребители за нови продукти или услуги.

Персонализиране (офлайн и онлайн). С Ваше съгласие (когато такова се изисква) , ние използваме Вашите Лични данни (i) за да анализираме Вашите предпочитания и навици, (ii) да предвидим Вашите нужди въз основа на извършения от нас анализ на Вашия профил, (iii) да подобрим и персонализираме Вашия опит на нашите уебсайтове и приложения; (iv) да гарантираме, че съдържанието на нашите уебсайтове/приложения е оптимизирано за Вас и за Вашия компютър или устройство; (v) да Ви предоставим целеви реклами и съдържание и (vi) да Ви позволим да участвате в интерактивни функции, когато решите да го направите.  Например, ние запомняме Вашия идентификатор за влизане/имейл адрес или псевдоним, за да може да влизате бързо следващия път, когато посещавате нашия сайт или лесно да възстановите стоките, които преди сте поставили във Вашата количка за пазаруване.  Въз основа на този вид информация и с Вашето съгласие (когато такова се изисква), ние също така Ви показваме специфично съдържание на Nespresso или промоции, които съответстват на Вашите интереси.  Използването на Ваши Лични данни е доброволно, което означава, че Вие може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за тази цел.  За по-подробна информация как да се откажете от тази опция, вижте Раздел 8 по-долу.

Нашите основания

 • С Ваше съгласие (когато такова се изисква)
 • Наши законни интереси

Наши законни интереси

 • Установяване кои от нашите продукти и услуги могат да представляват интерес за Вас и уведомяването Ви относно наличието на такива продукти и услуги.
 • Определяне на вида потребители за нови продукти или услуги.

Изпълнение на поръчка. Ние използваме Вашите Лични данни, за да обработим и доставим Вашите поръчки, да Ви информираме относно статуса на Вашите поръчки, да коригираме адресите и да осъществим потвърждаване на самоличността, както и други действия, насочени към разкриване на измами.  Това изисква използване на определени Лични данни и информация относно плащането.

Нашите основания

 • Изпълнение на договорни задължения
 • С Ваше съгласие (когато такова се изисква)
 • Задължения, предвидени по закон
 • Наши законни интереси

Наши законни интереси
Подобряване и разработване на нови продукти и услуги
Повишаване на ефективността
Защита на нашите активи и персонал

Други общи цели (напр. вътрешно или пазарно проучване, анализ, сигурност)  В съответствие с приложимото законодателство, ние използваме Вашите Лични данни за други общи бизнес цели, като провеждане на вътрешни или пазарни проучвания и измерване на ефективността на рекламни кампании.  Ние си запазваме правото, в случай че имате профили като Член на клуба, да ги обединим в един единствен профил.  Ние също така използваме Вашите Лични данни, за да гарантираме собствената си сигурност.

Нашите основания

 • Изпълнение на договорни задължения
 • С Ваше съгласие (когато такова се изисква)
 • Задължения, предвидени по закон
 • Наши законни интереси

Наши законни интереси

 
Подобряване и разработване на нови продукти и услуги
Повишаване на ефективността
Защита на нашите активи и персонал
              

Правни основания или сливане/придобиване. В случай че Nespresso или негови активи бъдат придобити от или се осъществи сливане с друга кампания, включително и при несъстоятелност, ние ще споделим Вашите Лични данни с всеки от нашите правоприемници.  Ние също така ще разкрием Ваши Лични данни пред трети лица (i) когато това се изисква по силата на действащото законодателство; (ii) в рамките на съдебно производство; (iii) в отговор на искане от компетентен правоприлагащ орган; (iv) за защита на нашите права, поверителност, безопасност или собственост или за защита на обществото; или (v) за да приведем в действие условията на споразумение договор или на условията на нашия уебсайт.

Нашите основания

 • Задължения, предвидени по закон
 • Наши законни интереси

Наши законни интереси

 • Изпълнение на задължения, предвидени по закон
 • Защита на нашите активи и персонал

 

5. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В допълнение към предприятията на Nespresso/Нестле или специални партньори вътре в страната (които ръководят дейностите на Nespresso), посочени в раздел администратори на данни  и контакт (виж Раздел 11), ние споделяме Вашите Лични данни със следните видове организации на трети лица:

Доставчици на услуги. Това са външни компании, които ние използваме, за да ни помагат да осъществяваме дейността си (напр. обработване на поръчки, изпълнение на поръчки, обработване на плащания, разкриване на измами и потвърждаване на самоличност, функциониране на сайтове, компании за пазарни проучвания, услуги по поддръжка, промоции, разработване на уебсайтове, анализ на данни, ЦВП и т. Н.). Доставчиците на услуги и определени техни служители са единствените, които имат право на достъп и използване на Ваши Лични данни от наше име за конкретните задачи, които са им възложени за изпълнение, въз основа на нашите инструкции, като от тях се изисква да осигуряват поверителност и сигурност на Вашите Лични данни.  Когато това се изисква по действащото законодателство, Вие може да получите списък на доставчиците, които обработват Ваши Лични данни (вижте Раздел 11, за да се свържете с нас).

Агенции за отчитане на кредити/събиране на дългове. Доколкото е допустимо по силата на действащото законодателство, агенциите за отчитане на кредити и тези за събиране на дългове са външни компании, които ние използваме, за да ни помагат да потвърдим Вашата кредитоспособност (конкретно за поръчки с фактури) или за да съберем вземанията си по неплатени фактури.

Компании на трети лица, които използват Лични данни за свои собствени маркетингови цели. Освен в случаите, когато сте дали Вашето съгласие, ние нито лицензираме, нито продаваме Вашите Лични данни на компании на трети лица за техни собствени маркетинг цели.  Тяхната самоличност ще бъде разкрита в момента, в който потърсим Вашето съгласие.

Получатели-трети лица, използващи Лични данни на законно основание или поради сливане/придобиване  Ние ще разкрием Вашите Лични данни на трети лица на законни основания или в контекста на придобиване или сливане (виж Раздел 4 за повече подробности).

6. СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие с действащото законодателство, ние ще използваме Вашите Лични данни докато това е необходимо за постигане на целите, за които те са били събрани (както е описано в Раздел 4 по-горе) или за да изпълним действащи законови изисквания.

Лични данни, които се използват, за да Ви предоставим персонализиран опит (за по-подробна информация виж Раздел 4 по-горе), ще бъдат съхранявани за срока, предвиден от действащото законодателство.

7. РАЗКРИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние използваме разнообразие от разумни мерки (описани по-долу), за да запазим поверителността и сигурността на Вашите Лични данни. Моля, обърнете внимание, че тези защитни мерки не се прилагат по отношение на информация, която сте избрали да споделите в публичното пространство, като напр. в социални мрежи на трети лица.

Лица, които имат достъп до Вашите Лични данни Вашите Лични данни ще бъдат обработвани от наши упълномощени служители или представители, само в обема, който е необходим за изпълнение на конкретните задачи, в зависимост от конкретните цели, за които Вашите Лични данни са били събрани (напр. нашите служители, които отговарят по въпроси, свързани с грижата за клиентите, ще имат достъп до Вашето клиентско досие).

Мерки, предприемани в оперативни среди. Ние съхраняваме Вашите Лични данни в оперативни среди, които използват разумни мерки за сигурност с цели осигуряване на защита срещу неоторизиран достъп.  Ние прилагаме разумни стандарти за защита на Личните данни.  Предаването на информация през Интернет, за съжаление, не е напълно сигурно и въпреки че ние ще положим всички усилия да защитим Вашите Лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните в хода на предаването им през нашите уебсайтове/приложения.

Мерки, които очакваме Вие да предприемете  Важно е Вие също да участвате в опазването на безопасността и сигурността на Вашите Лични данни. Когато регистрирате онлайн профил, трябва да се уверите, че избирате парола за профила, която е трудна за отгатване от други и никога да не разкривате Вашата парола пред друго лице.  Вие носите отговорност за опазване на поверителността на паролата и за използването на Вашия профил. Ако използвате споделен или обществен компютър, никога не избирайте опцията за запомняне на Вашия регистрационен идентификатор (ID)/имейл адрес или парола и не забравяйте да излизате от профила си всеки път, когато ставате от компютъра.  Вие също така следва да използвате всички настройки за поверителност или контрол, които ние Ви предоставяме на нашия уебсайт/приложение.

Предаване на Вашите Лични данни Съхраняването и обработването на Вашите Лични данни, както е описано по-горе,  налагат Вашите Лични данни да бъдат предавани/прехвърляни и/или съхранявани на място, което е извън държавата, в която живеете, най-вече Швейцария и Люксембург.   Ние също така ще предаваме Ваши Лични данни в държави, извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“) (други предприятия на Nespresso/Нестле и специални партньори в страната), включително в държави, които имат различни стандарти за защита на данните, от тези които се прилагат в ЕИП.    Ние (i) сме въвели одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи за защита на Вашите Лични данни  (и Вие имате право да поискате от нас копие от тези клаузи, като се свържете с нас по начина, описан по-долу) и/или (ii) ще разчитаме на Вашето съгласие (когато това е допустимо по закон).

Възможно е личните данни на купувача като имена, адрес и телефонен номер да бъдат предоставени на оторизирания сервиз.

8. ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Достъп до Лични данни Когато това е предвидено от закона, Вие, Вашите наследници, представители и/или пълномощници имате право на достъп и преглед на информацията, която се съхранява за Вас, както и да поискате да Ви бъде предоставено копие от нея  на хартия или в електронен формат. Вие също така имате право да поискате информация относно източника на Вашите Лични данни.

Тези права могат да бъдат упражнени като ни изпратите имейл на адрес bg.dataprivacy@sf1coffee.com или като ни пишете на адрес:  ЕСЕФ1 Кофи ЕООД, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3, София 1463, България и приложите копие от Вашия документ за самоличност или еквивалентна информация (когато това бъде поискано от нас и е разрешено по закон). Ако искането е подадено от лице, различно от Вас, без то да представи доказателства, че искането се прави законно от Ваше име, искането ще бъде отхвърлено.

Моля, обърнете внимание, че всякаква информация относно Вашата самоличност, която сте ни предоставили ще бъде обработвана в съответствие със и доколкото е разрешено от действащото законодателство.

Допълнителни права (напр. изменение, заличаване на Лични данни). Когато това е предвидено по закон, Вие, Вашите наследници, представители и/или пълномощници имате право да (i) поискате заличаване, пренасяне, корекция или преглед на Вашите Лични данни;  (ii) възразите срещу обработването на данните; (iii) ограничите използването и разкриването на Вашите Лични данни; и (iv) оттеглите съгласието си за която и да е от нашите дейности, свързани с обработка на данни.

Моля, обърнете внимание, че при определени обстоятелства, ние няма да сме в състояние да заличим Вашите Лични данни, без да заличим и Вашия потребителски профил.  От нас може да се изисква да запазим някои от Вашите Лични данни и след като Вие сте поискали тяхното заличаване, за да изпълним свои законни или договорни задължения.  Ние също така може да имаме право по силата на приложимото законодателство да задържим някои от Вашите Лични данни за удовлетворяване на наши бизнес нужди.

Когато е възможно, нашите уебсайтове разполагат с отделна специална функция, чрез която Вие може да преглеждате и редактирате Личните данни, които сте предоставили.  Моля, обърнете внимание, че ние изискваме от нашите регистрирани потребители да удостоверят своята самоличност (напр. регистрационен идентификатор (ID)/имейл адрес, парола) преди да получат достъп или да правят промени на информацията в профила си.  Това помага да предотвратим неоторизиран достъп до Вашия профил.

Ние се надяваме, че ще можем да отговорим на въпроси, които могат да възникнат във връзка с начините, по които обработваме Вашите Лични данни. Ако имате обаче неразрешени проблеми, Вие имате право да подадете оплакване и до компетентните органи по защита на данните. 

 

9. ВАШИЯТ ИЗБОР ОТНОСНО НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние се стремим да Ви осигурим избор във връзка с Личните данни, които ни предоставяте.  Следните механизми Ви осигуряват описания по-долу контрол върху Вашите Лични данни:

„Бисквитки“/Подобни технологии. Вие управлявате Вашето съгласие чрез (i) нашето решение за управление на съгласие или (ii) Вашия браузър, който Ви дава възможност да откажете всички „бисквитки“/подобни технологии или Ви уведомява когато такива са използвани.   Моля, вижте Раздел 3 по-горе.

Реклама, маркетинг и промоции  Ако желаете Вашите Лични данни да бъдат използвани от Nespresso за промотиране на негови продукти или услуги, Вие може да посочите това като маркирате съответното поле във формуляра за регистрация или като отговорите на въпросите, представени от нашите търговски агенти, ЦВП или представители на бутици. Ако решите, че повече не желаете да получавате такива съобщения, Вие може да прекратите опцията за получаване на маркетингови съобщения, по всяко време, като следвате инструкциите, съдържащи се във всяко от тези съобщения.  За да се откажете от маркетингови съобщения, изпращани с каквото и да е средство, включително социални мрежи на трети страни, Вие можете да се откажете по всяко време като влезете на съответния уебсайт/приложение или социална мрежа на трета страна и да коригирате настройките за ползване във Вашия профил, като премахнете отметката от съответните полета или като се свържете с наш ЦВП.  Моля, обърнете внимание, че дори и да се откажете от получаването на маркетингови съобщения, Вие ще продължите да получавате административни съобщения от нас, като например потвърждения за поръчки или други транзакции, уведомления относно дейностите във Вашия профил (напр. потвърждение на профила, промени в паролите и др.), както и други важни съобщения, които не са свързани с маркетинга.

Персонализиране (офлайн и онлайн). Когато това се изисква по закон, ако желаете Вашите Лични данни да бъдат използвани от Nespresso, за да Ви предоставя персонализирани/целеви реклами & съдържание, Вие може да посочите това като маркирате съответното поле във формуляра за регистрация или като отговорите на въпросите, представени от нашите търговски агенти, ЦВП или представители на бутици. Ако решите, че вече не желаете да се възползвате от тази опция, Вие трябва да влезете на съответния уебсайт/приложение или социална мрежа на трето лице и да коригирате настройките за ползване във Вашия профил, като премахнете отметката от съответните полета или като се свържете с наш ЦВП.

Рекламиране въз основа на интереси   Ние си партнираме с рекламни мрежи и други доставчици на рекламни услуги („Доставчици на реклами“), които рекламират от наше име и от името на други несвързани компании в Интернет.   Някои от тези реклами са адаптирани  към Вашите интереси въз основа на информацията, събрана с течение на времето от сайтовете на Nespresso или от несвързани сайтове.  Вие може да посетите www.aboutads.info/choices, за да научите повече за този вид рекламиране, както и как да се откажете от тази опция за рекламиране въз основа на интереси от компании, които участват в саморегулиращата се програма Digital Advertising Alliance’s (“DAA”). Освен това, Вие може да се откажете от опцията за този вид рекламиране в мобилните приложения от компании, които участват в приложението DAA’s AppChoices като качите приложението от iOS или от Android app store.  Вие също така може да спрете събирането на данни за точно местоположение от мобилното Ви устройство като влезете в настройките на услугата за местоположение на Вашето мобилно устройство.

10. ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ

Ако променим начина, по който обработваме Вашите Лични данни, ние ще актуализираме настоящото Уведомление.  Ние си запазваме правото да правим промени в нашите практики и настоящото Уведомление по всяко време; моля, проверявайте често, за да се информирате за каквито и да са актуализации или промени в нашето Уведомление.

11. АДМИНИСТРАТОРИ НА ДАННИ & КОНТАКТ

За да зададете въпроси или да направите коментари по настоящото Уведомление и нашите практики за поверителност или за да подадете оплакване относно спазването от наша страна на приложимото законодателство, свързано с поверителността, моля свържете се с нас на:  bg.dataprivacy@sf1coffee.com; или ни пишете на адрес: ЕСЕФ1 Кофи ЕООД, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3, София 1463, България; или се свържете с наш ЦВП; или ни се обадете на телефон 0800 90091.

Вие също така може да се свържете с нашия Служител по защита на данните по електронна поща на следния адрес: bg.dataprivacy@sf1coffee.com или по пощата на адрес: ЕСЕФ1 Кофи ЕООД, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3, София 1463, България.

Ние ще потвърдим и проверим всяко оплакване относно начина, по който управляваме Лични данни (включително и оплакване, че сме нарушили Ваши права по приложимото законодателство в областта на поверителността).

Администратори на данни

Нестле Nespresso СА [Nestlé Nespresso SA]

Авеню дьо Родани 40, 1007 Лозана [Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne]

Швейцария [Switzerland]

Отговаря за

Всички дейности

Администратори на данни

Нестле Трежъри Интернешънъл С.А. [Nestlé Treasury International S.A.]  7,

Рю Никола Бове L - 1253 Люксембург [Rue Nicolas Bové  L - 1253 Luxembourg]

Отговаря за

Картови разплащания, свързани с уебсайтове/приложения.

Забележка: в някои ограничени случаи, друг субект на Нестле или Nespresso може да стои зад обработката на данни за Вашето плащане с карта.

Администратори на данни

ЕСЕФ1 Кофи ЕООД, София, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3

Отговаря за

Всички дейности

Оставете коментар

Подобни статии