Бутици Nespresso в Парадайз Център и Сердика Център продължават да работят и остават отворени за посетители.

Правна информация
03.09.2018.

ПРАВИЛА “ NESPRESSO BARISTA GAME BULGARIA”

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1.Играта “Nespresso barista game Bulgaria” се организира от “Юнайтед Партнърс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” 120, ЕИК 121316789, наричано за краткост в настоящите Правила ОРГАНИЗАТОР.

2. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

2.1 Участниците в играта “Nespresso barista game Bulgaria”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

2.2 Официалните правила се публикуват на уеб сайта на Nespresso България - www.nespresso.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

2.3 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на уеб сайта на Nespresso България.

2.4 С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

2.5 Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1 Играта “Nespresso barista game Bulgaria” се организира и провежда на територията на Република България в дигиталната платформа Instagram.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, което участва в Играта съгласно механизма за участие в Играта, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

4.2. В Играта могат да участват и непълнолетни лица (лица, навършили 14 години), живеещи на територията на Република България.

4.3. В Играта могат да участват единствено лицата, които имат валиден публичен профил в Instagram.

4.4. Служителите на Организатора, техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Играта.

4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1 Играта стартира в 01:00 часа на 19.10.2020г. и продължава до 24:00 часа на 18.11.2020г. включително.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Наградата, която 1 участник може да спечели при участие в Играта, е 1 кафе машина Nespresso и 1 индивидуален урок по приготвяне на кафе.

6.2 Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1 Участието в играта “Nespresso barista game Bulgaria“ не е обвързано със закупуването на продукт на Nespresso.

7.2 За да се включи в играта, участникът трябва да публикува пост със снимка на кафе, кафемашина и/или рецепта в личния си профил в Instagram и задължително да използва следният хаштаг #nespressobgbarista   

7.3 Потребители, публикували пост след изтичане на срока на Играта или които не са изпълнили всички условия за участие в Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в томболата.

7.4 До 5 дни след изтичане на срока за участие, на лотариен принцип (чрез софтуер) ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш. Това ще се извърши от Организатора.

7.5 Печелившият участник ще бъде обявен от Организатора чрез негов партньор, в платформата инстаграм, чрез формат story, публикуван в следния профил: www.instagram.com/mint.stories

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1 Наградата се предоставя на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта в 30-дневен срок от обявяване на печелившите.

8.2 За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави на Организатора имената си, телефон за контакт и адрес, на който би желал да получи наградата си, като ги изпрати на имейл адрес: bianka.ivanova@united-partners.com

8.3 Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД. За целта печелившият трябва да подпише Съгласие за обработка на личните му данни, което ще му бъде предоставено от Организатора, чрез куриер при получаване на наградата (съобразено с мерките за социална изолация и Извънредното положение обявено в държавата).

8.4 При получаване на наградата, участникът се задължава да подпише Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването.

8.5 Участник, който не потърси наградата си и не предостави контакт до 10.12.2020 (или максимум 14 дни след обявяване на печелившия, в случай на забавяне на обявяването от страна на Организатора), откаже да подпише Съгласие за обработка на личните му данни или Приемо-предавателен протокол, губи правата си върху нея, като наградата ще бъде предоставена на резерва.

8.6 С включването си в кампанията участниците потвърждават, че са запознати с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица, съгласно който предметни награди на стойност над 100,00 лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

8.7 За издаването на служебна бележка за облагаемия доход е необходимо печелившият участник да предостави на Организатора изискуемите по закон лични данни, за да му бъде предоставена служебна бележка, заедно със спечелената награда.

8.8 Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, представил невалидни данни за контакт.

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1 С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат публикувани на уеб сайта на Nespresso България - www.nespresso.bg и/или платформата Instagram като част от публикацията, в който се обявява печелившият от Играта.

10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1 Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

12. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1.Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

12.2.Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.

12.3.Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

12.4.Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.

12.5.Организаторът не носи отговорност и няма да дължи, каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.

12.6. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook, въпреки че ще се комуникира и промотира през Instagram профилите на партньори на марката.

13. СПОРОВЕ

13.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

13.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Играта, които възникват по време на Играта могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата на Играта. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

13.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.

Оставете коментар

Trenutno nema komentara

Подобни статии

string(0) ""
string(0) ""